Označování potravin

Údaje uváděné na obalech potravin jsou pro spotřebitele základním zdrojem informací, aby mohl rozhodnout o výběru ze širokého spektra výrobků. Především zákon 110/1979 o potravinách a vyhláška 113/2005 stanovují co a jak musí být na výrobku uvedeno.
Především musí být uveden:
–                     název obchodní firmy a sídlo výrobce nebo dovozce, nebo prodávajícího nebo balírny,
–                     název potraviny
–                     údaj o množství výrobku,
–                     datum použitelnosti (především u druhů potravin podléhajících rychle zkáze) nebo datum minimální trvanlivosti,
–                     v případě nutnosti (kvůli zachování zdravotní nezávadnosti a jakosti) údaj o způsobu skladování,
–                     v případě nutnosti (kvůli zachování zdravotní nezávadnosti a jakosti) údaj o způsobu použití,
–                     údaj o určení potraviny v případě potraviny pro zvláštní výživu,
–                     údaj o složení potraviny, příp. o přítomných alergenních složkách,
–                     označení šarže (v případě, že datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti neobsahuje den a měsíc)
–                     v případě nutnosti údaj o možnosti nepříznivého ovlivnění zdraví lidí (např. varování před fenylalaninem pro nemocné fenylketonurií),
–                     údaj o ošetření ionizujícím zářením, pokud bylo aplikováno,
–                     v některých případech údaj o výživové (nutriční) hodnotě
–                     v některých případech údaj o třídě jakosti (vejce, ovoce, zelenina, brambory).
Další zvláštní požadavky na označování platí např. pro bio-produkty, potraviny z geneticky modifikovaných surovin, potraviny pro kojeneckou výživu, potraviny pro různé diety nebo pro suplementy (doplňky stravy).
Údaje musí být uvedeny buď přímo na spotřebitelském obalu, nebo na vnějším obalu skupinového balení nebo na nesnadno oddělitelných součástech.
Údaje musí být pro spotřebitele srozumitelné (pro spotřebitele v ČR musí být v českém jazyce; výjimkou může být název výrobku), uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, nezakryté, nepřerušené jinými údaji, nesmazatelné.
Způsoby označování nesmějí uvádět spotřebitele v omyl, pokud jde o vlastnosti, množství či původ potraviny, nesmějí potravině přisuzovat vlastnosti a účinky, které nemá, a nesmějí vyvolávat dojem, že potravina vykazuje zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny.
Další informace: "Průvodce označováním potravin". (sk)