Organochlorové sloučeniny

Mezi organochlorové sloučeniny (chlorované uhlovodíky) patří celá řada pesticidů, průmyslových chemikálií a látek vznikajících jako stopové znečistění při spalovacích procesech. Tato skupina zahrnuje celé spektrum kontaminantů, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB), dioxiny a furany a další jako je např. DDT, aldrin a dieldrin či látka používaná k chemickému čistění – perchloretylen (tetrachloretylen). Tyto látky se vyznačují vysokou perzistenci (stálostí), a vzhledem k tomu, že jsou dobře rozpustné v tucích (lipofilní), hromadí se spíše v tukových tkáních.

Jejich toxicita je značně rozdílná a je způsobena různými mechanismy.

V rámci EU je věnována velká pozornost obsahu PCB, dioxinů a furanů v potravinách a krmivech. V posledních letech byly vydány např. směrnice (2002/69/ES a 2002/70/ES) týkající se metod analýzy a limitních hodnot, a také doporučení (2002/201/ES, 2004/704 a 2004/705) pro snížení obsahu těchto látek a pro jejich a monitorování v krmivech a potravinách. (sk)