Nanotechnologie

Nanotechnologie není nová vědní disciplína, je to spíše nová oblast soustřeďující klasické vědní obory jako jsou fyzika, kvantová mechanika, chemie, biochemie, elektronika atd. při vývoji materiálů, zařízení a funkčních systémů s výjimečnými vlastnostmi, vyplývajícími z kvantové podstaty a schopnosti samoorganizace hmoty v rozměru nanometrů.

Komise Kodex Alimentarius (CAC), společný orgán FAO a WHO, se podílí na vývoji mezinárodních pravidel pro zajištění bezpečnosti potravin. Dosud neexistují žádná mezinárodní nařízení týkající se nanotechnologie a nanovýrobků. Pouze několik vládních institucí v různých zemích (např. USA, Velká Británie, Japonsko, Čína) zavedlo předpisy, které definují a regulují použití nanotechnologie.

V současné době není k dispozici jediná všeobecně uznávaná definice nanotechnologie. Existuje mnoho definic nanotechnologie, které se více nebo méně liší. V USA zavedli (FDA, 2004) tuto definici: Nanotechnologie je výzkum a technologický vývoj na atomové, molekulární nebo makromolekulární úrovni, v rozměrové škále přibližně 1—100 nm. Je to též vytváření a používání struktur, zařízení a systémů, které mají v důsledku svých malých nebo intermediárních rozměrů nové vlastnosti a funkce. Je to rovněž dovednost manipulovat s objekty na atomové úrovni.

Ve Velké Británii zavedla The Royal Society v roce 2003 tyto definice:

Nanověda je studium hmoty na atomové a molekulární úrovni (obvykle od 0,1 do 100 nm), kde se vlastnosti výrazně liší od vlastností při větších rozměrech. Nanotechnologie je aplikací těchto znalostí při vytváření užitečných materiálů, struktur a zařízení.

Horní limit 100 nm uvedený v definicích nanotechnologie byl stanoven pro nepotravinářské aplikace nanotechnologie. V praxi se ukazuje, že tento limit může být u potravinářských aplikací nanotechnolgie překračován.

Bezpečnost potravin, při jejichž výrobě byla použita nanotechnologie, je předmětem zkoumání odborníků na celém světě. V Evropě byl pověřen posouzením bezpečnosti nanotechnologie Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). EFSA bude rovněž vydávat stanovisko k novým výrobkům na bázi nanotechnologie.
(kvas 2007)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin