Námelové alkaloidy

Námelové alkaloidy jsou produkovány houbou paličkovice nachová (Claviceps purpurea), která parazituje na obilovinách, zvláště na žitě, ale také na některých trávách. Historicky byly příčinou někdy i velmi závažného onemocnění, ergotismu, první mykotoxikózy popsané u člověka. Na infikovaných květenstvích se objevují charakteristické černé útvary ostruhovitého tvaru (námel), které obsahují řadu alkaloidů. Alkaloidy houby paličkovice nachové tvoří velmi početnou a dobře prostudovanou skupinu látek. Zastoupení některých alkaloidů se liší podle druhu námele, lokality pěstování a druhu trávy. Riziko onemocnění člověka ergotizmem po konzumaci cereálních potravin je v našich podmínkách, při dodržování zásad správné zemědělské praxe (osivo je chemicky ošetřeno, speciální agrotechnika ap.) a na základě současných poznatků, minimální. Může k němu však dojít při hrubém porušení správné zemědělské a technologické praxe během pěstování a zpracování obilovin. Z hlediska možné expozice jsou pak více ohrožena hospodářská zvířata, např. v hospodářstvích s nedostatečnou krmivovou základnou, kde jsou zkrmovány zbytky po čistění zrna, nebo při pastvě, kdy jsou traviny kontaminovány námelem. Přechod námelových alkaloidů do mléka monogastrů (tedy i člověka) je prokázán. Dalším potenciálním zdrojem nákazy pro člověka by mohly být výrobky na bázi žita, dovážené z oblastí, kde zemědělství a jeho kontrola není na nejlepší úrovni. Proto se v případě dovozu podobných výrobků doporučuje kontrola na obsah námelových mykotoxinů. 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal v roce 2012 stanovisko týkající se námelových alkaloidů v potravinách a krmivech. Úřad EFSA ve svém hodnocení rizik zkoumal hlavní alkaloidy námelu (Claviceps purpurea), konkrétně ergometrin, ergotamin, ergosin, ergokristin, ergokryptin a ergokornin a jejich příslušné epimery (–ininy). Stanovil skupinovou akutní referenční dávku ve výši 1 μg/kg tělesné hmotnosti a skupinový tolerovatelný denní příjem ve výši 0,6 μg/kg tělesné hmotnosti. Úřad dospěl k závěru, že ačkoli z dostupných údajů nevyplývá, že by v případě jakékoli podskupiny obyvatel existoval důvod k obavám, nelze opomenout odhadovanou dietární expozici v souvislosti s omezeným počtem skupin potravin a možný neznámý příspěvek jiných potravin. V roce 2017 EFSA zveřejnil vědeckou zprávu o dietární expozici lidí a zvířat námelovým alkaloidům. U některých skupin obyvatel se zjistilo, že odhadovaná expozice námelovým alkaloidům se blíží tolerovatelnému dennímu příjmu. V případě nejvyšších odhadovaných úrovní expozice přispívaly k chronické dietární expozici převážně různé druhy chleba a pečiva, zejména s obsahem žita nebo vyrobené pouze ze žita. Nejvyšší odhadované úrovně akutní expozice se blíží akutní referenční dávce.

Od začátku roku 2022 (nařízením Komise (EU) č. 2021/1399) začaly být účinné nové maximální limity pro nejvýznamnější námelové alkaloidy a jejich ininové formy (viz výše) v relevantních potravinách a byly sníženy stávající maximální limity pro námelová sklerocia ve vybraných obilovinách

Chemická struktura ergometrinu a ergotaminu

Zdroj:

Nařízení Komise (EU) 2021/1399 o maximálních limitech námelových sklerocií a námelových alkaloidů v některých potravinách.

Jan Velíšek, Jana Hajšlová. Chemie potravin 2, rozšířené a přepracované 3. vydání. Ossis, Tábor (2009)