Morfinové alkaloidy

Opiové alkaloidy

Maková semena jsou získávána z máku setého (Papaver somniferum). Latex (mléčná šťáva) máku setého obsahuje až 80 alkaloidů, včetně morfinu a kodeinu, které se po generace používaly k léčbě silných bolestí, jsou však také zneužívány. Semena jsou používána jako potravina a k produkci jedlého oleje. V některých zemích střední a východní Evropy je mák tradičně používán v chlebu, jemném pečivu a dezertech. Maková semena obvykle neobsahují opiové alkaloidy, ale mohou jimi být kontaminována v důsledku poškození škodlivým organismem a během sklizně. Existuje jen málo zpráv o nežádoucích účincích, které vznikají po konzumaci máku v potravinách, nicméně nelze předpokládat, že se takové reakce čas od času neobjeví. Účinky podobné morfinu byly pozorovány u lidí po konzumaci jedné porce pokrmu obsahujícího semena máku kontaminovaná opiovým alkaloidem. Těhotné ženy, kojenci, lidé starší 75 let a osoby, které trpí zdravotními poruchami se zhoršenou respirační funkcí, jsou citlivější na nepříznivé účinky morfinu.

Opium je zaschlá šťáva z nezralých makovic, která obsahuje alkaloidy. Hlavním opiovým alkaloidem fenanthrenové skupiny je morfin, který mj. zůstává standardem pro hodnocení dalších analgetik. Přibližné procentuální zastoupení nejvýznamnějších alkaloidů v opiu (zaschlé šťávě z nezralých makovic).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal v roce 2018 aktualizaci vědeckého stanoviska týkajícího se opiových alkaloidů v makových semenech. Úřad stanovil skupinovou (pro morfin a kodein) akutní referenční dávku (ARfD) 10 μg na kg tělesné hmotnosti. Odhady expozice naznačují, že skupinová ARfD se pravděpodobně překročí, a to zejména v případě konzumace velkých porcí nebo v případě konzumace potravin obsahujících nezpracovaná maková semena.

Od 1. července 2022 (nařízení Komise (EU) č. 2021/2142) začaly být účinné evropské maximální limity pro vybrané opiové alkaloidy (morfin a kodein) v máku pro konečného spotřebitele a v pekařských výrobcích mák obsahující. Limitní hodnoty byly nastaveny na 20 mg/kg (v máku), resp. 1,5 mg/kg (v pekařských výrobcích). 

Odkazy:
Vyhláška č. 399/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.

Český mák má zelenou na trhu v ČR – od 1. 1. 2014 platí nový limit“ (SZÚ, 7.3.2014)


EFSA vědecké stanovisko – Update of the Scientific Opinion on opium alkaloids in poppy seeds | EFSA (europa.eu)

Doporučení Komise o správné praxi pro předcházení a snižování výskytu opiových alkaloidů v máku a makových produktech https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014H0662&qid=1676472250178

Zdroj:

Web ICBP

Nařízení Komise (EU) č. 2021/2142 o stanovení maximálních limitů pro opiové alkaloidy v některých potravinách