Monitoring v ČR

Monitorování cizorodých látek (reziduí a kontaminantů) v potravním řetězci zahrnuje sledování možné kontaminace potravin, krmiv a surovin určených k jejich výrobě. Do této oblasti patří také biomonitoring, tzn. sledování kontaminace volně žijících organismů, které doplňují spotřební koš člověka. Zároveň jsou sledovány i složky prostředí, které tuto kontaminaci mohou způsobit nebo ovlivnit – patří sem půda, povrchová voda a vstupy do těchto složek prostředí.

Sledování cizorodých látek v potravinách a krmivech, stejně jako návazné sledování kontaminantů v surovinách nutných pro jejich výrobu a ve složkách životního prostředí tyto suroviny ovlivňujících, plně přispívá ke snaze zajistit výrobu zdravotně nezávadných potravin, určených jak k domácí spotřebě, tak i na vývoz.

Sleduje se výskyt a hladiny látek, které jsou pro svou škodlivost vůči zdraví buď zcela zakázané nebo jsou přípustné v omezeném množství nebo se o jejich regulaci uvažuje. Každoroční sledování přináší ucelený pohled na zatížení agrárního a potravinářského sektoru jednotlivými látkami.

Monitorování je pro ČR závazné a vychází z každoročních doporučení Evropské komise k získání srovnatelných dat v daných oblastech, která slouží buď k tvorbě limitů u látek, u nichž limity stanoveny zatím nejsou, nebo k mapování výskytu určitých látek na území EU.

Plány monitoringu jednotlivých organizací jsou průběžně upravovány o některé analýzy kontaminantů či o komodity, jak bylo projednáno a dohodnuto v pracovních skupinách Evropské komise, a ve vazbě na plnění právních předpisů Komise. Zároveň se přihlíží na zjištění notifikovaná systémem RASFF. Zadání požadavků na zajišťování monitoringu cizorodých látek se pružně mění s požadavky Evropské komise.

V současné době (rok 2023) se na monitoringu cizorodých látek v ČR podílí: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Státní veterinární správa (SVS), Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM).

Výsledky vyšetřování potravin a potravinových surovin jsou vyhodnocovány podle platných předpisů a jsou využívány zejména:

  • k dlouhodobému sledování zatížení potravních řetězců cizorodými látkami v České republice (ČR),
  • k hodnocení účinnosti opatření „Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů v ČR“,
  • k hodnocení expozice obyvatel cizorodými látkami a pro hodnocení zdravotních rizik na úrovni ČR,
  • k předání Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) na základě „Výzvy ke kontinuálnímu sběru dat o výskytu chemických kontaminantů v potravinách a krmivech“ pro hodnocení rizik na úrovni EU,
  • ke sdílení výsledků sledování cizorodých látek s ostatními členskými státy EU,
  • experty ČR pro přípravu národních pozic při diskusích ke stanovení limitů apod.

Výsledky jsou každoročně poskytovány formou Zprávy o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství.

Více informací ZDE

Zdroj:

https://bezpecnostpotravin.cz/kategorie/monitoring-cizorodych-latek.aspx

Zpráva o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v resortu zemědělství v roce 2021