Monitoring v ČR

Monitoring cizorodých látek v potravinových řetězcích, tzn. sledování jejich výskytu kontrolními institucemi zahrnuje potraviny, krmiva, suroviny k jejich výrobě, a také složky z prostředí, které mohou způsobit nebo ovlivnit kontaminaci (půda, povrchová voda apod.). Sleduje se výskyt a hladiny látek, které jsou pro svou škodlivost vůči zdraví buď zcela zakázané nebo jsou přípustné v omezeném množství nebo se o jejich regulaci uvažuje.
Monitoring se provádí každoročně podle stanovených plánů v celé ČR a podílejí se na něm: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), Státní veterinární správa (SVS), Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL), Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), Výzkumný ústav rostlinné výroby (VÚRV), Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM).
Výsledky vyšetřování potravin a potravinových surovin jsou vyhodnocovány podle platných předpisů a jsou využívány:
– ke sdílení s ostatními členskými státy EU, za účelem úpravy nebo stanovení limitů některých látek (např. dioxiny, polyaromatické uhlovodíky, akrylamid),
– k dlouhodobému sledování zatížení potravních řetězců cizorodými látkami v ČR,
– k návrhům opatření pro místa se zvýšenou kontaminací v důsledku geologických faktorů, extrémní činnosti člověka či přírodní katastrofy,
– k dialogu s mezinárodními organizacemi FAO/WHO, OECD, ICP Forests,
– k ověřování hlavních směrů státního dozoru,
– k orientačnímu zjišťování dosud nesledovaných cizorodých látek.
 
Výsledky jsou poskytovány formou Zprávy o výsledcích sledování cizorodých látek v potravních řetězcích, Zprávy o životním prostředí, Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR, Zprávy o stavu vodního hospodářství, rybářství a rybníkářství, Zprávy o stavu zemědělství v ČR a Zprávy o implementaci Akčního plánu zdraví a životního prostředí. Veškeré analýzy jsou prováděny akreditovanými laboratořemi. (sk)

Více informací ZDE