Mák

Mák setý (Papaver somniferum L.) je rostlina z čeledi makovitých (Papaveraceae). Mák setý je jedinou plodinou, v jejímž pěstování i exportu semene jako potraviny hraje ČR v současnosti nejvýznamnější světovou roli.

Semena máku obsahují zhruba 21 % bílkovin a 26 % sacharidů, významný je také podíl vlákniny. Přibližně 40 % představuje tuk, z toho nasycených mastných kyselin je 4,5 %, z nenasycených mastných kyselin převládají polynenasycené, nejvíce je kyseliny linolové 24,8 %. Mák je výjimečný vysokým obsahem vápníku (až 1 400 mg/100 g), dále obsahuje fosfor, draslík a hořčík, z vitaminů pak B1, B2 a E. 

V sortimentu v praxi pěstovaných odrůd jsou zastoupeny české a slovenské modrosemenné odrůdy (na ploše 43 000 ha v roce 2021). Bělosemenné odrůdy byly v roce 2021 pěstovány na ploše 1 600 ha. 

Podle zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně ve znění pozdějších předpisů (dále zákon) byla zavedena ohlašovací povinnost pěstování máku setého a konopí a zavedeno povolování vývozu a dovozu makoviny.

  • Podle § 29 zákona osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat požadované informace místně příslušnému Celnímu úřadu (hlášení o vyseté výměře, hlášení o výměře a způsobu zneškodnění, hlášení o roční sklizni).
  • Podle § 25 zákona se vyžaduje povolení k vývozu makoviny nebo k povolení k dovozu makoviny. Tato povolení vydává Ministerstvo zdravotnictví.

V semeni máku se morfinové alkaloidy nevyskytují, při rozborech zjištěný morfin pochází ze znečištění povrchu semene, které může být dvojího druhu.
a)    Na semeni ulpívá prach z rozdrcených tobolek (makovic). Vyšší obsah alkaloidů při tomto typu znečištění může být způsoben nevhodným skladováním nevyčištěného máku nebo nevhodným čištěním apod.
b)    Druhou příčinou znečištění máku je sklizeň nedostatečně zralého porostu nebo nerovnoměrně zrajícího porostu. Šťáva či latex z nezralých tobolek potřísní sklízené semeno.

Obsahu morfinu v semeni se týká vyhláška Ministerstva zemědělství č. 399/2013 Sb., kterou se mění vyhláška MZe 329/1997 Sb. a provádí § 18 písm. a), d), h), i), j), k) zákona č. 110/1997 Sb. Uvedená vyhláška stanovuje s účinností od 1. 1. 2014, že pro použití v potravinářství lze použít pouze mákobsahem morfinových alkaloidů do 25 mg na povrchu semen v 1 kg máku.

Pokud výrobek obsahující semeno máku vyrábí provozovatel potravinářského podniku usazený v ČR, může pro potravinářské účely použít pouze surovinu splňující limit stanovený vyhláškou, a to bez ohledu na to, zda surovina pochází z ČR nebo jiného členského státu.

Dne 3. prosince 2021 bylo vydáno nařízení komise (EU) 2021/2142, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity opiových alkaloidů v některých potravinách. Toto nařízení vstoupí v účinnost od 1. 7. 2022:

Obsah opiových alkaloidů se zjišťuje v mg/kg jako součet obsahu morfinu + kodeinu, kodein se započítá s koeficientem 0,2 tj. započítá se 1/5 zjištěného obsahu.

  • Celá, rozdrcená nebo rozemletá maková semena uváděná na trh pro konečného spotřebitele – mají maximální limit 20 mg opiových alkaloidů na kg.
  • Pekařské výrobky obsahující maková semena a/nebo produkty z nich odvozené – mají maximální limit 1,5 mg opiových alkaloidů na kg.
    (ber, 2022)

 

Zdroj:
Nařízení komise (EU) 2021/2142: EUR-Lex – 32021R2142 – EN – EUR-Lex (europa.eu) ;
Databáze složení potravin – Mák (semena): www.nutridatabaze.cz/potraviny/?id=83;
Olejniny 2022, přehled odrůd, seznam doporučených odrůd (ÚKZÚZ): Olejniny_2022.pdf (eagri.cz);;
Celní správa: Mák setý a konopí | Celní správa ČR (celnisprava.cz);
Vyhláška č. 399/2013: Vyhláška č. 399/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou… (eAGRI)
Zákon č. 167/1998: Zákon č. 167/1998 Sb. – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)