Koordinační skupina bezpečnosti potravin

Pro zajištění ochrany zdraví a podpory zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin je nezbytná vysoká míra spolupráce a koordinace aktivit všech zainteresovaných vládních i nevládních institucí v rámci vymezených kompetencí. V roce 2002 byla proto v souladu se Strategií zajištění bezpečnosti potravin v ČR  (dále jen strategie) ustavena meziresortní Koordinační skupina bezpečnosti potravin (KS) jako stálý poradní orgán ministra zemědělství ČR v oblasti bezpečnosti potravin se sídlem na Ministerstvu Zemědělství ČR. KS je za svou činnost odpovědná ministru zemědělství.

Aktivity KS jsou zaměřeny především na:

  •  koordinaci činností jednotlivých resortů a činnosti vědeckých výborů
  •  stanovení priorit v realizaci aktivit v souladu se Strategií
  •  zajištění vzájemné spolupráce mezi příslušnými orgány státního dozoru, vědeckými výbory, spotřebiteli a státní správou
  • přípravu návrhů na doporučení a opatření v oblasti bezpečnosti potravin v případech vyplývajících z plnění Strategie
  • zabezpečení kontroly plnění úkolů vyplývajících ze Strategie
  • zajištění kontaktů s národními institucemi bezpečnosti potravin členských států EU a Evropským úřadem pro potraviny (EFSA)
  • aplikaci a prosazování doporučení EFSA do podmínek ČR
  •  koordinaci návazné činnosti v oblasti bezpečnosti potravin (legislativní, kontrolní, výzkumnou, monitorovací a informační)
  • naplňování projektu informačního centra a informačního systému bezpečnosti potravin
  • koordinaci systému RASFF.

V Koordinační skupině jsou zastoupeny ústřední orgány státní správy, příslušné orgány státního dozoru, spotřebitelské a profesní organizace.
Činnost KS zabezpečuje sekretariát KS, jehož funkci vykonává Odbor bezpečnosti potravin, který je organizační součástí Ministerstva zemědělství.
Poradními orgány Koordinační skupiny bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR jsou Vědecké výbory (veterinární, výživy zvířat, pro potraviny, fytosanitární a životního prostředí), které byly ustaveny v roce 2002. Jejich úkolem je příprava nezávislých hodnotících stanovisek a návrhů na přijímání opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti v celém řetězci výroby potravin, včetně posuzování směrů výzkumu a vývoje.
Pro podporu činnosti koordinační skupiny jsou podle potřeby vytvářeny pracovní skupiny k jednotlivým problematikám. Pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami z oblasti bezpečnosti potravin, zejména připravují podklady pro zasedání KS v písemné i elektronické podobě.
(mch)