Inteligentní obal

Zvláštní skupinu aktivních obalů představují tzv. inteligentní obalové systémy, které mají schopnost zaznamenávat podmínky, za kterých bylo s produktem manipulováno, popř. poskytovat informaci o okamžitém stavu baleného produktu. Jako inteligentní lze definovat takový obalový systém, který monitoruje stav balené potraviny a podává tak informace o její kvalitě v průběhu její přepravy, skladování a nabízení k prodeji.  

Nejvíce se tyto nové technologie projevují u balení jídla a nápojů a v balení farmaceutických produktů. Důsledkem dlouhodobého používání aktivních a inteligentních obalů může být například redukce plýtvání potravinami. V současné době si již díky němu můžeme ověřit kvalitu prodávané potraviny či nápoje. Inteligentní balení též znemožňuje padělání či krádež produktu, což je stále větší téma ve farmaceutickém průmyslu. 

„Inteligentními materiály a předměty určenými pro styk s potravinami“  se rozumějí tedy materiály a předměty, které sledují stav balených potravin nebo prostředí, které potraviny obklopuje. 

Do skupiny inteligentních systémů lze zařadit četné indikátory. Řada indikátorových systémů je patentována, zvláště indikátory teploty a teploty v čase.
V současné době jsou komerčně nabízeny zejména: 

  • Indikátory teploty
  • Indikátory složení vnitřní atmosféry
  • Indikátory čerstvosti baleného potravinářského výrobku

 

Komerční využití však našel jen omezený počet těchto patentů. Komerční zájem je především o indikátory monitorující teplotu v čase, indikátory netěsnosti obalu a indikátory čerstvosti balené potraviny.

Aplikace indikátorů představuje jednu z možností zajištění kritických bodů (HACCP) při realizaci systémů výroby bezpečných potravin.       

                                                                                                     

Využití rozvoje nanotechnologie v obalech

Ani potravinářské obaly neminuly takové vědní obory jako je např. nanotechnologie, jejímž využitím je možno programově ovlivňovat bariérové vlastnosti plastů. Nanotechnologie také umožňuje zabudování aktivních komponent, které poskytují nové vlastnosti nad rámec funkčních vlastností konvenčních obalů. Materiály mají nejčastěji povahu takzvaných nanokompozitů. Speciální struktury, které mají formu nanokrystalů a udělují materiálům jejich speciální vlastnosti, jsou zabudovány do matrice polymeru. Polymer představuje jakousi trojrozměrnou síť, ve které jsou zachyceny speciální částice nanokrystalů. Jako polymery mohou sloužit buď konvenční plasty (polyethylen, polypropylen, polystyren, polyethylentereftalát, atd.) a nebo bioplasty, což jsou přirozeně biologicky odbouratelné polymery.  Právě kombinaci nanokrystalů s bioplasty pravděpodobně patří budoucnost. 
(kvas, aktual. lep 2020)

 

Zdroj:
http://www.khsstc.cz/dokumenty/informace-o-novych-obalech_1383_27_1.html
http://www.khshk.cz/e-learning/kurs8/44_aktivn_systmy_balen_potravin.html