Informační centrum bezpečnosti potravin

Informační centrum bezpečnosti potravin (ICBP) vzniklo v roce 2002 na základě usnesení vlády ČR č. 1320/2001 ke Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice. ICBP je součástí odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Jeho úkolem je získávat a třídit dostupné informace z oblasti bezpečnosti potravin, zajišťovat jejich tok k příslušným institucím, zajišťovat osvětu a organizovat vzdělávací akce pro spotřebitele.

Informační centrum bezpečnosti potravin je koncipováno především jako komunikační centrum směrem k veřejnosti, jehož cílem je poskytovat široké veřejnosti včasné, přesné a srozumitelné informace pokrývající celý řetězec výroby potravin od farmy ke spotřebiteli (včetně krmiv). Vedle problematiky bezpečnosti (nezávadnosti) potravin se ICBP zaměřuje na otázky výživy obyvatel s cílem dosáhnout zlepšení zdravotního stavu populace v ČR.

Webové stránky Informačního centra bezpečnosti potravin www.bezpecnostpotravin.cz poskytují základní informace o problematice bezpečnosti potravin a systému jejího zabezpečení v rámci České republiky. Na webových stránkách jsou k dispozici informace z Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), tiskové zprávy dozorových orgánů ČR (SZPI, SVS ČR, OOVZ, SRS, ÚKZÚZ, ÚSKVBL), hlášení Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), aktualizované informace o možných rizicích z potravin, hygieně při manipulaci s potravinami, ale i výživová doporučení.

Prostřednictvím webových stránek www.bezpecnostpotravin.cz předává ICBP odborná data  směrem k odborné i laické veřejnosti, jíž tak umožňuje rychleji a lépe se orientovat v problematice bezpečnosti potravin. (aktual. ber 9/2013)

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 – 2020 (ČR)