Hygienické stanice

Mezi orgány dozoru patří částí své činnosti i hygienické stanice (HS). Spadají pod Ministerstvo zdravotnictví,
a v rámci ČR existují HS pro Prahu a jednotlivé kraje, a ty mají vždy několik vlastních „územních pracovišť“.
Odbor hygieny výživy každé HS má za úkol mj. sledování vlivu výživy na zdraví populace, podmínek a příčin vzniku a šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění z potravin. Vyhodnocuje na základě výsledků dozorové činnosti zdravotní rizika, stanovuje a prosazuje preventivní nebo represivní opatření k jejich odstranění či zmírnění.
Do sféry působnosti hygienických stanic patří především stravovací služby, pitná voda, hygiena prodeje, prověřování znalostí fyzických osob vykonávajících epidemiologicky závažnou činnost, ověřování znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub. (hv)