Gossypol

Gossypol je žlutý toxický pigment, který se nachází v poupatech a semenech bavlníku chlupatého (Gossypium hirsutum) a dalších druzích bavlníků z čeledi slézovitých (Malvaceae), odkud přechází do bavlníkového oleje, mouky používané v některých zemích pro lidskou výživu a šrotu používaného ke krmení drůbeže a hospodářských zvířat. Jedná se o terpenoidní pigment, který se v rostlinách nachází ve dvou formách (tzv. enantiomerech), jako (+)-gossypol a (-)-gossypol, které jsou zde v poměru 3:2. V semenech se vyskytuje ve speciálních pigmentových buňkách. Existují také šlechtěné odrůdy bez těchto pigmentových buněk, které mají nízký obsah gossypolu.

Toxický, ale jen pro všežravce, je (-)-gossypol. Chronická intoxikace, způsobená i malým dlouhodobým příjmem, se projevuje sníženou chutí k jídlu, poškozením jater a sníženou srážlivostí krve, u mužů reverzibilní sterilitou při dávce asi 10 mg za den. Kromě těchto účinků vykazuje gossypol jistou aktivitu jako antimalarikum, studují se i jeho antikarcinogenní vlastnosti.

V roce 2008 dospěl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svém stanovisku mimo jiné k závěru, že vystavení člověka gossypolu prostřednictvím konzumace potravin ze zvířat krmených produkty vzniklými zpracováním bavlníkových semen je pravděpodobně nízké a nebude mít nepříznivé účinky. Ve stanovisku EFSA také uvádí, že by měla být dále prozkoumána rychlost přenosu gossypolu z krmiv do živočišných produktů určených k lidské spotřebě, včetně výskytu volného a vázaného gossypolu v těchto produktech, a že by měla být také prozkoumána biologická dostupnost vázaného gossypolu v jedlých tkáních.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES uvádí maximální limity obsahu volného gossypolu v krmných surovinách (včetně bavlníkových semen, pokrutin a moučky) a v kompletních krmivech.

Zdroj:

Jan Velíšek, Jana Hajšlová. Chemie potravin 2, rozšířené a přepracované 3. vydání. Ossis, Tábor (2009)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0574

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0006&qid=1669823299855&from=CS

EFSA Journal – 2017 – – Presence of free gossypol in whole cottonseed.pdf