Glyfosát

Glyfosát (N-(fosfonomethyl)glycin) je derivát glycinu fungující jako širokospektrý herbicid (viz pesticidy), tedy látka užívaná k potírání plevele. Je účinnou složkou herbicidních přípravků, jako je Roundup, v nichž tvoří asi 40 – 50 % (ostatní podíl je tvořen povrchově aktivními látkami, plnidly a dalšími látkami usnadňujícími aplikaci). Tato látka je specifickým inhibitorem enzymu EPSPS (5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntáza), který je nezbytnou součástí biosyntézy aromatických aminokyselin a jeho zablokování vede k narušení tvorby bílkovin. Je velmi účinný proti hluboce zakořeněným a dřevitým trvalým, jednoletým a dvouletým travinám, ostřicím a široce olistěným plevelům, užívá se v zemědělství i lesnictví.

Rizika
Glyfosát byl v posledních letech důkladně posouzen členskými státy, Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Pro živočichy není podle převažujícího vědeckého názoru glyfosát toxický, protože nemají tuto biosyntetickou dráhu a aromatické aminokyseliny získávají z potravy. Je považován za relativně nízkotoxickou látku bez karcinogenních nebo teratogenních účinků (i když některé studie nejednoznačně poukazují na potenciální kancerogenní účinek herbicidu např. na lymfatický systém). Větší nebezpečí představuje pro ryby, vodní bezobratlé a obojživelníky – tyto skupiny organismů jsou na glyfosát citlivější než suchozemské organismy. Některé studie bezpečnost herbicidu zpochybňují a uvádějí např., že Roundup a jeho metabolity již v poměrně nízkých koncentracích mají genotoxické účinky (působí na embryonální a pupečníkové buňky i buňky lidské placenty), avšak toxickou látkou zřejmě není přímo glyfosát, ale další přídatné látky obsažené v herbicidu, především povrchově aktivní látka POEA (polyoxy-ethylenamin). V půdě se glyfosát poměrně rychle rozkládá. Hlavním metabolitem glyfosátu ve vodách, sedimentech, rostlinách a zvířatech je kyselina aminometylfosfonová (AMPA). Vedou se diskuse o možné akumulaci a toxicitě reziduí. Stopová množství glyfosátu se zřejmě dostávají i do pitné vody a celého přírodního cyklu.

Při používání a manipulaci s těmito herbicidy jsou nejzávažnějšími nepříznivými účinky jejich dráždivé vlastnosti (pro dýchací ústrojí, pokožku či požití zažívacím traktem). I když při otravách glyfosátovými herbicidními prostředky nebyla zaznamenána žádná smrtelná intoxikace, a tyto patří mezi nejbezpečnější přípravky tohoto druhu, opatrnost je vždy namístě. Zejména je nutné dodržovat při práci s ním přísná hygienická pravidla.

Odolnost plodin vůči glyfosátu

Za účelem rozšiřování použití glyfosátu jako herbicidu jsou vyvíjeny geneticky modifikované plodiny, které jsou vůči této látce odolnější. V r. 1996 byla komercializovaná první řada transgenní sóji tolerantní vůči glyfosátu. Následovaly a dále jsou vyvíjeny další transgenní plodiny.

Ochrana před rezidui v potravinách

Za účelem omezení rizika je nutné dodržovat legislativně stanovená pravidla aplikace herbicidu. Pro preventivní ochranu zdraví jsou stanoveny legislativní limity pro rezidua glyfosátu v potravinách rostlinného i živočišného původu (nařízení 839/2008/ES, příloha II, kterým se mění nařízení 396/2005/ES). Limity jsou průběžně kontrolovány dozorovými orgány. V dětské a kojenecké výživě nesmí celkové množství pesticidů překročit limit stanovitelnosti (metody analýzy).

Prováděcím nařízením 2017/2324/EU bylo v roce 2017 obnoveno schválení účinné látky glyfosát na dalších 5 let, tj. přibližně do konce roku 2022. Po této době mělo být provedeno přezkoumání této látky a na základě výsledku přezkoumání mělo být obnoveno či zamítnuto schválení glyfosátu. Přezkoumání však bylo prodlouženo o jeden rok a má být ukončeno do 22. prosince 2023, což znamená, že do této doby je glyfosát v EU schválen a lze ho tedy až do tohoto data používat jako účinnou látku v přípravcích na ochranu rostlin (POR), přičemž každý POR musí být po vyhodnocení jeho bezpečnosti schválen vnitrostátními orgány. Po tomto datu se o používání glyfosátu jako účinné látky v POR v EU rozhodne právě na základě výsledku probíhajícího přezkumu.

Zajímavé odkazy:

Pravidla pro užívání glyfosátu jsou připravená, před sklizní ho nebude možné použít na řepku ani obiloviny“ – tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 19. 11. 2018.

Zdroj:

Webové stránky Evropské komise

Závěr recenzního řízení hodnocení rizika účinné látky glyfosát jako pesticidu – webové stránky úřadu EFSA

EFSA vysvětluje hodnocení rizika: glyfosát

Související články z portálu Bezpečnosti potravin