Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) byl zřízen 28. ledna 2002 Evropským Parlamentem jako reakce na řadu skandálů v souvislosti s potravinami (BSE, dioxiny..), které podkopaly důvěru spotřebitelů v bezpečnost potravinového řetězce. Od října 2005 sídlí úřad v Parmě v Itálii.

Evropský úřad pro potraviny (The European Food Safety Authority – EFSA) zabezpečuje objektivní vědecky podložené poradenství o všech otázkách přímo či nepřímo ovlivňujících bezpečnost potravin a krmiv. Poskytuje nezávislé informace o všech záležitostech v těchto oblastech a informuje o rizicích. EFSA také poskytuje konzultace o problematice lidské výživy ve vztahu k právním předpisům EU. K hlavním agendám EFSA se řadí hodnocení rizik a komunikace o riziku z potravin. EFSA spolupracuje s evropskými institucemi, členskými státy, zainteresovanými stranami a mezinárodními organizacemi. Působí transparentně a otevřeně.
Vznik a aktivity EFSA jsou legislativně ukotveny v nařízení EP a Rady č. 178/2002 a 2230/2004.
EFSA je orgánem Evropské Unie, který je financován z unijního rozpočtu. Ke konci r. 2005 byl počet zaměstnanců úřadu cca 100, plánuje se navýšení jejich počtu na 250.

Úřad má tyto orgány:
a) správní radu
b) výkonného ředitele
c) poradní fórum.
d) vědecký výbor a vědecké komise

Se zřízením úřadu se zřídila tato vědecká grémia:
a) grémium pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami;
b) grémium pro přísady a produkty nebo pro látky používané v krmivech pro zvířata;
c) grémium pro zdraví rostlin, pro přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin;
d) grémium pro geneticky modifikované organismy;
e) grémium pro dietetické výrobky, výživu a alergie;
f) grémium pro biologická nebezpečí;
g) grémium pro kontaminující látky v potravinovém řetězci;
h) grémium pro zdraví zvířat a blaho zvířat.

Spoluprací s EFSA je v ČR pověřen Úřad pro potraviny při MZe, na jehož stránkách jsou zveřejňovány zápisy z jednání pracovních skupin EFSA. Informace o aktivitách EFSA jsou dostupné také na informačním portálu www.bezpecnostpotravin.cz (do vyhledávání zadat slovo EFSA).
Veškeré informace o činnosti Úřadu jsou k dispozici na domovských stránkách EFSA http://www.efsa.europa.eu/

Odkazy:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sí
tě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
(mch)