EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (The European Food Safety Authority – EFSA) byl zřízen 28. ledna 2002 Evropským parlamentem jako reakce na řadu skandálů v souvislosti s potravinami (BSE, dioxiny, …), které podkopaly důvěru spotřebitelů v bezpečnost potravinového řetězce. Od října 2005 sídlí úřad v Parmě v Itálii.

EFSA zabezpečuje objektivní vědecky podložené poradenství o všech otázkách přímo či nepřímo ovlivňujících bezpečnost potravin a krmiv, výživu, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, ochranu a zdraví rostlin. Poskytuje nezávislé informace o všech záležitostech v těchto oblastech (hodnocení rizika) a informuje o rizicích (komunikace rizika). Působí transparentně a otevřeně (viz níže také nařízení 2019/1381 o transparentnosti).

Úkolem úřadu EFSA je mimo jiné:

  • shromažďovat vědecké údaje a poznatky
  • poskytovat nezávislé a aktuální vědecké informace k otázkám bezpečnosti potravin
  • informovat o svých poznatcích veřejnost
  • spolupracovat s jednotlivými zeměmi EU, mezinárodními organizacemi a jinými zainteresovanými stranami
  • zajišťováním spolehlivých informací posilovat důvěryhodnost systému EU monitorujícího bezpečnost potravin

Úřad má tyto orgány:
a) správní radu
b) výkonného ředitele
c) poradní fórum
d) vědecký výbor a vědecké komise (panely)

Vznik a aktivity EFSA jsou legislativně ukotveny v nařízení EP a Rady č. 178/2002 a 2230/2004.
EFSA je orgánem Evropské unie, který je financován z unijního rozpočtu. Aktuálně (konec roku 2022) má tento úřad přibližně 450 zaměstnanců.

Koordinačním místem pro spolupráci s EFSA je v ČR pověřen Odbor bezpečnosti potravin při MZe. Informace o aktivitách EFSA jsou dostupné také na informačním portálu www.bezpecnostpotravin.cz (do vyhledávání zadat slovo EFSA).
Veškeré informace o činnosti Úřadu jsou k dispozici na domovských stránkách EFSA http://www.efsa.europa.eu/. Další užitečné informace lze nalézt zde: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/efsa_cs

Odkazy:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES)č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES

Zdroj:

Eurlex

Oficiální stránky úřadu EFSA

Web Informačního centra bezpečnosti potravin

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/efsa_cs