Česká kvalita

V ČR existuje od r. 2002 vládou přijatý program „Česká kvalita – program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb“, který je součástí Národní politiky podpory jakosti a zahrnuje nejrůznější výrobky a služby včetně potravinářských. Mezi prvními sem byla zařazena značka Czech made, která je propůjčována na dva roky a kvalita je pravidelně kontrolována. Značka je spravována Sdružením pro oceňování kvality (SOK).
Systém ověřování kvality je podrobně rozpracován v Regulativu.
Postup ověřování jakosti je v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17020, kritéria, která stanovují odborníci v daném oboru jsou v souladu s platnými předpisy.
(sk, 7/2013)