BTSF

Iniciativa BTSF (Better Training for Safer Food) – „Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny“ byla zřízena EK v roce 2005 a od roku 2006 začala jednotně proškolovat zaměstnance provádějící úřední kontroly potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin, a to jak z členských států, tak ze třetích a rozvojových zemí.

 • Právní základ školení.
  Právním základem pro školení týkající se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách je nařízení č. 882/2004, (od 14. prosince 2019 platí nařízení EP a Rady (EU) 2017/625).
  Právním základem pro školení týkající se pravidel o zdraví rostlin je čl. 2 odst. 1 bod (i) směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování ve Společenství.

 

 • Organizace školení
  EK organizuje od roku 2006 prezenční školení BTSF prostřednictvím DG SANCO (Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele).
  DG SANCO má od 1. 1. 2015 novou zkratku DG SANTE – DG Health and Food Safety – Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin.
  V roce 2009 byla pověřena řízením programu BTSF Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele EAHC, DG SANCO si ponechalo svou vedoucí roli v oblasti politiky a technické odbornosti.
  Od 1. ledna 2014 Evropská komise zřizuje Výkonnou agenturu pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA), která nahrazuje Výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele EAHC. CHAFEA pokračuje v činnosti EAHC pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2024.

 

 • Školicí strategie EK
  Dokument „Kvalitnější školení pro bezpečnější potraviny“ COM(2006) 519 final a strategický dokument BTSF z července 2009.
 • Zdroj školení
  Článek č. 51 nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004, který poskytuje právní nástroj pro organizování školení na úrovni Společenství jako doplněk školení
  organizovaného na vnitrostátní úrovni.
 • Cílová skupina
  Zaměstnanci z členských států, ze třetích a rozvojových zemí, kteří provádějí úřední kontroly potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat a zdraví rostlin.
 • Cíl školení
  Provádění kontrol jednotnějším, objektivnějším a přiměřenějším způsobem ve všech členských státech.
  Od roku 2010 iniciativa BTSF poskytuje také e-learningové školení.
  (lep, 2020)

 

Zdroj:
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/btsf_comm_report_2006_en.pdf,
https://ec.europa.eu/food/safety/btsf_en