Biotechnologie

Biotechnologie jsou technické aplikace či postupy používající biologický systém, účinný živý organismus nebo jeho části, k výrobě, opracování nebo modifikaci produktu. Využívají se především v zemědělství, potravinářství a medicíně. Jedná se zejména o využívání nižších organismů. Klasické biotechnologie (fermentační postupy) používané od nepaměti se zabývají produkcí potravin (pivo, víno, mléčné produkty, kysané zelí, okurky, kvasnice aj.), některé přírodní bakterie se také využívají k těžbě (tzv. biologické loužení, bioleaching). Dále se biotechnologie uplatňují při úpravě odpadů a organických materiálů (např. kompostování, anaerobní digesce, mechanicko-biologická úprava), používají se rovněž k remediaci znečištěné zeminy (bioremediace). Široké uplatnění nalézají také při výrobě antibiotik (penicilinu), některých aminokyselin apod.
Intenzivně se rozvíjejícím odvětvím biotechnologie jsou genetické manipulace. Při genetické manipulaci se do jednoho organismu cíleně vnáší určitý gen či geny jiného organismu. Takto geneticky modifikované organismy (GMO) se dnes ve velké míře využívají v medicíně (výroba insulinu a dalších hormonů), potravinářství (například rekombinantní chymosin pro výrobu sýrů) nebo v zemědělství (odrůdy kukuřice a bavlny odolné vůči hmyzu, sója rezistentní vůči herbicidům aj).
Biotechnologické postupy je možno dále klasifikovat podle různých hledisek. Poměrně běžná je klasifikace na základě oblasti, ve které je výsledný biotechnologický produkt použit. Podle tohoto principu se rozlišuje tzv. červená biotechnologie využívaná v lékařství a farmacii, příkladem mohou být uvedené bakterie produkující antibiotika nebo humánní insulin či rekombinantní adenoviry používané v genové terapii.
Bílá biotechnologie aplikovaná při průmyslové výrobě chemických látek, kterou se dosahuje ekonomičtější výroba a prospěch pro životní prostředí v podobě menšího množství odpadu. V zemědělství se používá tzv. zelená biotechnologie, jejímž příkladem mohou být bakteriální kmeny používané ke kompostování nebo uvedené transgenní plodiny.    (kop)