Bílé knihy

Obecně se pod pojmem „bílá kniha“ rozumí směrodatná zpráva, např. prohlášení vlády, s návrhem politiky v určité oblasti. Rozsah zpracovaných podkladů následně usnadňuje rozhodovací proces. Termín bílá kniha se používá především v anglosaském světě ve státním i v soukromém sektoru.

Bílé knihy Evropské komise jsou dokumenty obsahující návrhy na opatření, která má Evropská unie (EU) přijmout v konkrétní oblasti. V některých případech bílá kniha následuje po vydání zelené knihy, jejímž cílem je zahájit proces konzultací na úrovni EU. Účelem vydání bílé knihy je zahájit diskuzi s veřejností, zainteresovanými stranami, Evropským parlamentem a Radou s cílem dosáhnout politické shody. Po schválení Radou se z Bílé knihy může stát akční program Unie pro danou oblast. Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem.

Příkladem dokumentů typu bílé knihy jsou Bílá kniha o sbližování práva v přidružených státech střední a východní Evropy v oblastech týkajících se vnitřního trhu nebo Bílá kniha o zdravotní nezávadnosti potravin.

K dalším bílým knihám Komise patří:
Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody (2012),
O zefektivnění kontroly spojování podniků v EU (2014),
Budoucnost Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 do roku 2025 (2017).

Seznam bílých knih je dostupný na portálu EUR-Lex:
https://eur-lex.europa.eu/search.html?lang=en&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW_SUMMARY=false&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&qid=1488203863476&typeOfActStatus=OTHER&FM_CODED=PAPER_WHITE&locale=cs
(kvas, tur, 04/2020)