Bezpečnost potravin

Ve smyslu „nezávadnost potravin“ začal být pojem bezpečnost potravin (BP) používán jako překlad anglického „food safety“, což byl termín obsažený v tzv. Bílé knize EU (White paper on foodsafety, EC 2000). Cílem tohoto materiálu bylo harmonizovat postupy zajišťování BP v celé EU. Z Bílé knihy vychází i Usnesení vlády ČR č. 1320/2001 ke Strategii bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v ČR.
V těchto textech a v následných předpisech se pojem BP používá právě ve smyslu zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin jako naprosto základního předpokladu, který musí být v potravinovém řetězci splněn. Zahrnuje však i bezpečnost před možností zranění např. při explozi výrobku nebo z nevyhovujícího obalu.
Obdobně definuje BP i Codex Alimentarius  v dokumentu o Obecných principech hygieny potravin (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-20031), 
podle kterého bezpečná potravina je ta, která nevyvolá poškození konzumenta, je-li připravena a snědena k účelu, pro který je určena“.
I když většina odborníků souhlasí, že významově správnější by bylo používání termínu „zdravotní nezávadnost“, je termín „bezpečnost“ již zaveden (i z důvodu jazykového negativismu slova „nezávadnost“).
Termín BP nezahrnuje jiná hlediska jakosti potravin jako např. hledisko nutriční vyváženosti nebo senzorické jakosti.
Na zajištění a zachování BP se podílí zemědělská produkce, zpracovatelé potravin, dovozci, distributoři, státní orgány, ale i spotřebitelé.
Stát vytváří pravidla a podmínky pro všechny složky zúčastněné v potravinovém řetězci (např. předpisy týkající se životního prostředí, hygienické a další předpisy týkající se potravin, pověření kontrolních orgánů) a kontroluje jejich dodržování. Tím poskytuje přiměřenou ochranu konzumenta před zraněním nebo onemocněním z potravin, a přiměřenou záruku, že potravina je vhodná pro konzumaci, a také posiluje důvěru v mezinárodně obchodovatelné potraviny. Úkolem státu je i vzdělávání spotřebitelů.
Potravinářský průmysl musí vyrábět jen potraviny bezpečné a vhodné pro konzumaci a poskytovat spotřebitelům jasné a snadno pochopitelné informace o jednotlivých potravinářských výrobcích a o zacházení s nimi (především na obalech). 
Nezastupitelnou úlohu při nakládání s potravinami (nákup, uchovávání, kuchyňská úprava, hygiena, konzumované množství) pro dodržení BP má spotřebitel. Na základě poskytnutých informací a na základě znalosti rizik, která vyplývají z určitých potravin a z určitých praktik používaných při zacházení s potravinami, má spotřebitel možnost ochránit potraviny před kontaminací a před nežádoucími změnami.

Odkazy

Bezpečnost potravin v ČR
(mch, suk)