Aromata

Aromata jsou určena k tomu, aby při přidání do potraviny dodávala potravině vůni nebo chuť, nebo je zvyšovala. Většinou se nejedná o jednotlivé chemické látky, ale o směsi látek, a proto nejsou zařazeny mezi aditiva.
Třídění aromat
Aromata jsou „látky určené k aromatizaci potravin“, a jsou tříděny do kategorií: „aromatické látky přírodní“ nebo „a. l. přírodně identické“ nebo „a. l. umělé„, dále „aromatické přípravky„, „reakční aromatické přípravky„, „kouřové aromatické přípravky„.
Aroma lze sice potravině dodat i přidáním bylin, koření, hub apod., ale ve smyslu zákona tyto „potraviny“ nepatří mezi aromata. Také mezi ně nejsou řazeny látky, které mají výlučně sladkou, kyselou, hořkou nebo slanou chuť.
Pro aromata a jejich použití do potravin jsou stanoveny požadavky v nařízení č. 1334/2008/ES.
Přicházejí v úvahu látky získané fyzikálními procesy (například destilací nebo extrakcí rozpouštědly), chemickými postupy (například syntézou či izolačními kroky chemické povahy), enzymovými nebo mikrobiálními postupy z potravinových surovin.
Bezpečnost
Lze použít pouze látky, které svými vlastnostmi a použitými koncentracemi nepředstavují zdravotní nebezpečí. Pro některé látky je stanoveno nejvyšší přípustné množství, pro některé se smí použít tzv. „nezbytné množství pro dosažení požadované chuti a vůně“ s tím, že bude zachována správná výrobní praxe. Jsou stanoveny i požadavky na čistotu přidaných aromat.
Označování
O tom, zda a jaká aromata byla použita při výrobě potraviny najdete informaci v rámci údaje „Složení potraviny“ . Slovo „přírodní“ lze použít jen, pokud jsou aromata získána stanovenými postupy ze surovin rostlinného nebo živočišného původu.

Pokud jsou aromata jako taková určena k přímému prodeji spotřebiteli musí na nich být uvedeno: obchodní firma, množství, označení šarže, informace, že aroma je určeno pro potraviny, datum minimální trvanlivosti. V případě, že je to pro správné použití aroma zapotřebí, uvádí se i návod k použití či ke skladování. (hv, sk)