Bezpečnost potravin

Zprávy FSA o kontaminaci ryb, měkkýšů a rybích olejů v Británii

Vydáno: 3. 11. 2005
Autor:

Z analýzy kontaminantů (Pb, Hg, Cd, As, organotiny a PAH) v rybách, měkkýších a rybích olejích produkovaných a prodávaných v Británii prováděné FSA vyplývá, že zjištěná množství kontaminantů lze považovat za nízká a doporučuje se i nadále zařazovat ryby jako součást vyvážené stravy.

Britský Úřad pro bezpečnost potravin (FSA) zveřejnil pět zpráv o hladině kontaminantů v rybách, měkkýších a rybích olejích produkovaných a prodávaných v maloobchodě v Británii. Vzorky byly testovány na přítomnost olova, rtuti, kadmia, arzenu, organotinů (chemické látky používané jako nátěry na lodě, čluny, bóje, pilíře aj. k ochraně před ulpíváním mořských organizmů na jejich povrchu) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), z nichž některé jsou výsledkem environmentálního znečištění, jiné se mohou vyskytovat v nízkých koncentracích přirozeně. Ze 125 vzorků měkkýšů obsahovaly 3 vzorky slávek více než povolené množství olova a dva vzorky hřebenatek obsahovaly kadmium ve vyšším než povolném množství. Organotiny z nátěrových barev byly zjištěny v 50 ze 155 vzorků měkkýšů. Všechny vzorky analyzované na celkový obsah arzenu vykazovaly detektovatelné hladiny, zatímco 68 % hromadných vzorků ryb a měkkýšů, a 100 % individuálních vzorků měkkýšů obsahovalo anorganický arzen (forma arzenu potenciálně karcinogenního). Všechny vzorky měkkýšů (72) obsahovaly detektovatelné množství benzopyrenu a dalších PAH (vznikajících z olejů a při spalovacím procesu). Ze skupiny 100 potravinových doplňků na bázi rybího oleje, byla v devíti vzorcích detektována rtuť v množství pod povoleným limitem. FSA považuje zjištěná množství kontaminantů za nízká a doporučuje i nadále zařazovat ryby jako součást vyvážené stravy.  Více informací na adrese 

http://bookshop.leatherheadfood.com/foodscienceworld/main.asp?sectionid=1&sectionname=Food+Safety+and+Quality