Bezpečnost potravin

Zpráva SZPI o kontrole cizorodých látek

Vydáno: 28. 10. 2006
Autor:

Na stránkách SZPI je k dispozici Zpráva o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách v roce 2005.

V roce 2005 bylo SZPI odebráno v rámci monitoringu cizorodých látek celkem 1843 vzorků, u kterých bylo provedeno celkem 91 747 rozborů. Hygienickému limitu nevyhovělo 11 vzorků, což představuje z celkového počtu odebraných vzorků 0,6 % nevyhovujících. V porovnání s rokem 2004 (1,7 % nevyhovujících) je procento nevyhovujících vzorků výrazně nižší. Možnou příčinu nižšího procenta zjištěných nevyhovujících výrobků lze spatřovat v tom, že po vstupu České republiky se změnilo právní prostředí a důsledkem bylo, že pro řadu kontaminantů již nejsou stanoveny závazné limity. Limity uvedené v právních předpisech ČR se vztahují pouze na domácí produkci a komodity dovážené ze třetích zemí. V rámci EU v současné době dochází ke sběru dat a zjišťování obsahů u kontaminujících látek, které prohlásil Vědecký výbor pro potraviny za látky se zvýšeným rizikem pro lidské zdraví. Záměrem je přezkoumání stávajících limitů nebo stanovení nových maximálních limitů v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví. Z tohoto důvodu byla SZPI nucena přehodnotit výběr a rozsah sledovaných analytů v rámci monitoringu cizorodých látek. Záměrem bylo pokrýt monitoringem kombinace kontaminant/potravina, pro něž jsou v Nařízení Komise č. 466/2001, v platném znění, stanoveny maximální limity a ověřit jejich dodržování. Zároveň provádět screening analytů, jejichž sledování je doporučeno Evropskou Komisí. Výsledkem bylo snížení celkového počtu odebraných vzorků v rámci monitoringu cizorodých látek v roce 2005 v porovnání s předchozími roky.
Další informace: