Bezpečnost potravin

Zpráva EU o reziduích pesticidů v potravinách za rok 2009

Vydáno: 11. 11. 2011
Autor: Ing. D. Nehasilová

Zpráva EFSA o kontaminaci potravin rezidui pesticidů doložila stále lepší respektování právních předpisů upravujících nejvyšší přípustné limity ze strany výrobců potravin.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zveřejnil svojí třetí výroční zprávu týkající se reziduí pesticidů. Zpráva podává přehled o stavu reziduí pesticidů v potravinách v Evropské unii za rok 2009 a hodnotí expozici spotřebitelů účinkům reziduí pesticidů alimentárního původu. Podle zprávy stále stoupá procentický podíl případů, kde jsou právních předpisy dodržovány: u 97,4 % analyzovaných vzorků se hladina pesticidů pohybovala pod povoleným nejvyšším přípustným limitem reziduí pesticidů (Maximum Residue Levels – MRL) – oproti roku 2008 se jednalo o nárůst o jeden procentní bod.
 
V části monitorovacího programu koordinovaného EU, v jehož rámci by měla být shromažďována srovnatelná data z hodnocených zemí pro hodnocení expozice lidského organismu účinkům reziduí pesticidů z potravin, vykazovalo 61,4 % vzorků neměřitelnou hladinu reziduí pesticidů. V porovnání s rokem 2006, ve kterém se v rámci programu koordinovaného EU naposledy analyzovaly potraviny rostlinného původu, poklesl podíl vzorků s překročenou MRL ze 4,4 na 1,4 %. Důvodem je podle názoru EFSA částečně harmonizace MRL, která vstoupila v platnost v roce 2008, ale na zlepšení situace se mohly podílet i jiné faktory – např. účinnější implementace právních předpisů, přinucení výrobců a dalších aktérů potravinářského průmyslu k zavedení bezpečnostních systémů, změny v aplikaci pesticidů v Evropě.
 
Referát EFSA pro pesticidy, který zprávu připravoval, zdůraznil, že pokud je v potravinách detekováno překročení limitu u reziduí pesticidů, nezakládá to nutně důvod pro zvýšení obav o bezpečnost potravin.
 
Ve sledovaných zemích, ke kterým kromě členských zemí EU patří i Island a Norsko, bylo   provedeno celkem 68 000 analýz na přítomnost 834 pesticidů. Počet analyzovaných vzorků potravin stoupl v roce 2009 v porovnání s rokem 2008 z téměř 200 na přibližně 300.
 
Zavedení nového formátu pro vykazování dat umožnilo přesnější vyhodnocení dlouhodobých rizik, jimž jsou spotřebitelé vystaveni díky přítomnosti reziduí pesticidů v potravinách. EFSA dospěl k názoru, že dlouhodobé vystavení organismu spotřebitelů působení reziduí pesticidů v souvislosti s konzumací  nejvýznamnějších potravin z hlediska evropského spotřebitele podle současné úrovně vědeckých poznatků negeneruje žádná zdravotní rizika.
 
Hodnocení krátkodobé (akutní) expozice se provádí na základě tzv. „nejhoršího scénáře“, tj. předpokládá se spotřeba velkého množství potravin s nejvyššími naměřenými hodnotami reziduí pesticidů. V tomto ohledu EFSA dospěl k závěru, že vznik rizik je pro spotřebitele nepravděpodobný. Z celkového počtu 10 553 vzorků, které byly odebrány v rámci koordinovaného programu EU, nemohlo být vyloučeno potenciální riziko u 77 z nich.
 
Nejvyšší přípustné limity byly častěji překročeny u výrobků pocházejících ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (6,9 % vzorků) než u potravinářských výrobků původem z EU a EFTA (1,5 % vzorků).
 
Nejnižší hladiny reziduí pesticidů ze všech zkoumaných potravin výrobků byly naměřeny v produktech živočišného původu (0,3 %).
 
Protože pro produkty ekologického zemědělství neexistují žádné specifické MRL, hodnotily se proto stejně jako konvenční potraviny. Procentický podíl naměřených překročení MRL byl sedmkrát nižší v porovnání s potravinami z konvenční zemědělské produkce.
 
Ve zprávě EFSA uvádí řadu doporučení ke zlepšení budoucích monitorovacích programů a prosazování evropské legislativy upravující problematiku týkající se reziduí pesticidů.
 
 
Residues compliance continues to rise, pesticide report shows