Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o ozařování

Vydáno: 7. 4. 2004
Autor:

Vyhláškou 133/2004 se nahrazuje vyhláška č. 297/1997 Sb. o podmínkách ozařování potravin a surovin, o největší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu.

Základem znění vyhlášky jsou směrnice EU č. 1999/2 a 199/3.
Vyhláška 133/2004 se vztahuje na potraviny určené pro konečného spotřebitele nebo pro společné stravování, které byly ozářené UV-paprsky nebo ionizujícím zářením, a to bez ohledu na použitou dávku záření (dříve od 0,5 kGy). Vyhláška se nevztahuje na ozáření způsobené přístroji při kontrole potravin (stanoveny limity) a na ozařování pod lékařským dozorem.
Proti dosavadní vyhlášce je podrobněji definováno UV-záření.
UV-paprsky lze použít jen k ozáření balené vody (i kojenecké) a vody používané jako surovina k výrobě potravin.
Nejvyšší přípustné celkové průměrné absorbované dávky jsou zcela nově stanoveny v příloze 1 a pohybují se od 0,2 kGy (pro brambory, sladké brambory a šalotku) po 10 kGy (pro sušené a zmrazené byliny, sušené koření, pro vločky a klíčky pro mléčné výrobky a pro sušenou živočišnou krev , plasmu a koaguláty) a na rozdíl od dosavadní vyhlášky přitom není rozlišen účel ozáření. Stejně jako v dosavadní vyhlášce jsou vyjmenovány důvody opravňující ozáření a navíc je stanoveno, že ionizace nesmí být použita jako náhrada hygienických a zdravotních opatření nebo správné výrobní praxe.
Doplňuje se, že maximální přípustná dávka může být aplikována buď jednorázově nebo jako souhrn opakovaných dávek.
Dále se doplňuje, že ionizační záření nesmí být použito v kombinaci s chemickým ošetřením, které má stejný účel.
Požadavky týkající se zdrojů záření zůstaly stejné jako v dosavadní vyhlášce.
Upozorňuje se, že použité balicí materiály musí odpovídat požadavkům vyhlášky 38/2001 o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.
Ozáření musí být na obalu označeno údajem „ošetřeno ionizujícím zářením“ nebo „ošetřeno ionizací“ (dosud  bylo povinné „ošetřeno ozářením“ a grafickým symbolem), a to vedle názvu potraviny nebo ozářené složky. Tato informace musí být uvedena i ve všech průvodních dokumentech.
Doplňuje se příloha 2, podle níž se měří a vypočítá celková průměrná absorbovaná dávky.
Nová vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, vyhláška 297/1997 se ruší a dříve vyrobené potraviny mohou být označeny podle zrušené vyhlášky jen do 30. 4. 2004.

Sbírka zákonů, 26. 3. 2004, částka 42