Bezpečnost potravin

Závěry z římského summitu o ptačí chřipce v Asii

Vydáno: 9. 2. 2004
Autor:

Závěry technických konsultací FAO/OIE/WHO o kontrole ptačí chřipky, Řím 3.-4. února. Tisková zpráva.

Jednání summitu se zúčastnili zástupci FAO, OIE, WHO a veterinární experti zemí postižených ptačí chřipkou. Výsledky byly zveřejněny na tiskové konferenci. Bylo konstatováno, že hromadné utrácení drůbeže není ani žádoucí, ani možné. Hromadné vybíjení hejn v infikovaných oblastech může způsobit obrovské škody na způsobu obživy vesnických domácností a na národních ekonomikách.
Vhodným prostředkem obrany je vakcinace drůbeže proti onemocnění. Vakcinace teoreticky snižuje vnímavost ptáků k infekci a je proto  vhodným nástrojem ke snížení výskytu nových případů a ke snížení virové zátěže (množství viru v životním prostředí). Veterináři věří, že vakcinace může být použita jako nástroj k eradikaci nebo alespoň ke kontrole nemoci a měla by být použita ve spojení s jinými kontrolními opatřeními.
Experti se shodli na tom, že monitorování rychle se měnící situace a dozor nad ní by měly být doprovázeny vakcinačními plány a vakcíny by měly vyhovovat mezinárodním kvalitativním standardům OIE.
Některá doporučení:
1. Při vývoji kontrolních a restrukturalizačních programů by mělo být bráno v potaz zdraví lidí a zvířat a vesnický způsob obživy.
2. Důležitou součástí rozvoje dlouhodobé kontroly  ptačí chřipky  a jiných prioritních veterinárních onemocnění by mělo být vzdělávání veřejnosti a veterinární výcvik a vybudování národních a regionálních kapacit.
3. Kontrolní programy by měly být okamžitě zintenzivněny a monitorovány.
4. Každá země by měla zřídit koordinační centrum pro ptačí chřipku, kam by zdravotnické a veterinární orgány předávaly informace a konzultovaly přijatá opatření.
5. K důležitým nástrojům kontroly a eradikace infekce drůbeže patří opatření na vymýcení viru, zvýšení biologické bezpečnosti, vakcinace a monitoring.
6. Zlepšení dozoru a transparentní a včasné ohlášení infekce veterinárními orgány by mělo být vyžadováno na národní, regionální a mezinárodní úrovni.
7. V oblasti krátkodobé i dlouhodobé kontroly chřipkových virů významných pro zdraví lidí i zvířat by měla být nastolena široká mezinárodní součinnost.
8. Neprodleně by měla být požadována finanční podpora pro kontrolní programy, které zahrnují vybudování technických a institucionálních kapacit.
9. Mělo by dojít k neodkladné schůzce v asijském regionu, která by podpořila přijetí a implementaci výše uvedených doporučení. Vůdčí úlohu v oblasti koordinace programů by mělo mít FAO za spolupráce s OIE a WHO.
10. Měl by být podpořen společný výzkum interdisciplinárního charakteru s mezinárodní účastí, který by přispěl k doplnění mezer ve znalostech a nástrojích vyžadovaných ke kontrole lidských i živočišných infekcí viry ptačí chřipky. Jde zejména o oblast vakcín, diagnostických testů, epidemiologie a úlohy hostitelských domácích a divoce žijících zvířat.
Plné znění tiskové zprávy na adrese:
http://www.oie.int/eng/press/Avian_ROME_feb04_chap%F4.pdf