Bezpečnost potravin

Zákon o financování povodňových škod

Vydáno: 4. 2. 2003
Autor:

povodně, škody, finance, úvěr od EIB

574
ZÁKON
ze dne 19. prosince 2002
o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1
(1) Česká republika je oprávněna přijmout rámcový úvěr od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 ve výši 400 000 000 EUR, přepočtené na české koruny referenčním směnným kurzem vypočítaným a zveřejněným Evropskou centrální bankou, a nebude-li tento kurz k dispozici, kurzem běžným na jakémkoliv jiném finančním trhu vybraném Evropskou investiční bankou, a to ke dni v rozmezí 15 dnů přede dnem čerpání úvěru, určenému touto bankou. Úvěr je splatný ve lhůtě do 30 let ode dne podpisu smlouvy o úvěru.

(2) Rámcový úvěr podle odstavce 1 bude použit na financování obnovy majetku po povodních z roku 2002 v oblasti energetické, dopravní a vodohospodářské infrastruktury, vodních děl a vodních toků v rámci programů schválených podle zvláštního právního předpisu.1)

(3) Úvěrovou smlouvu k přijetí úvěru podle odstavce 1 sjednává jménem České republiky ministr financí.

§ 2
O prostředky získané rámcovým úvěrem podle § 1 lze překročit celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce, ve kterém budou takto získané prostředky použity. O toto překročení se v příslušném rozpočtovém roce mění saldo státního rozpočtu a financující položky.

§ 3
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Havel v. r.
Špidla v. r.

——————————————————————————–
1)   § 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU-EkoList, 3.2.2003 (Mik)