Bezpečnost potravin

Zákon ČR o rostlinolékařské péči

Vydáno: 25. 2. 2004
Autor:

Zákon 79/1996 Sb., kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ročník 2004
SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:
Titul předpisu:
Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 79/2004 Sb.
Částka: 25/2004 Sb.
Na straně (od-do): 1187
Rozeslána dne: 25. února 2004
Druh předpisu: Zákon
Autoři předpisu: Parlament
Datum přijetí: 22. ledna 2004
Datum účinnosti od: 25. února 2004
Platnost předpisu: ANO
Hesla rejstříku:
Vydáno na základě:
Předpis mění: 147/1996 Sb.
Předpis ruší:
Odkaz na návrh zákona a důvodovou zprávu na webu Poslanecké sněmovny, Sněmovní tisk č. 268/0: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=268&CT1=0 .

Text předpisu:

79 ZÁKON ze dne 22. ledna 2004,
kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 19 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 314/2001 Sb., se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který včetně poznámek pod čarou č. 9a) a 9b) zní:

„(5) Posouzení přípravku, který obsahuje geneticky modifikovaný organismus nebo genetický produkt,9a) z hlediska rizik pro životní prostředí podle zvláštního právního předpisu9b) zajišťuje a stanovisko vydává Ministerstvo životního prostředí. Není-li toto stanovisko kladné, nelze přípravek registrovat. Ministerstvo životního prostředí je oprávněno vyžádat si v případě potřeby jako podklady pro své stanovisko údaje podle zvláštního právního předpisu.9b)
______________________________
9a) § 2 písm. e) a f) zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.
9b) § 5 zákona č. 78/2004 Sb.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Špidla v. r.

Sbírka, 25. 2. 2004