Bezpečnost potravin

Zajišťování bezpečnosti aromat

Vydáno: 18. 11. 2006
Autor:

Mezinárodní organizace IOFI prostřednictvím svých výborů provádí, zpracovává, podporuje a předává vědecké výzkumy, informace a stanoviska s cílem zajištění bezpečnosti.

S růstem spotřeby aromat souvisí i nutnost jejich legislativní regulace. Mezinárodní organizace IOFI (International Organisation of the Flavour Industry) založená v Bruselu zastřešuje asociace:
– EFFA (European Flavour and Fragrance Association) – členové pocházejí z většiny evropských zemí
– JFFMA (Japanese Flavour and Fragrances Manufacturer´s Association)
– FEMA (Flavour and Extract Manufacturer´s Association)
– BEMA (British Essence Manufacturer´s Association)
– SFFA (Singapore Flavour and Fragrance Association)
– ANFPA (Mexická asociace)
– ABIFRA (Jihoamerická asociace)
– FFAANZ (Flavour and Fragrances Association Australia and NZ)
Členství IOFI automaticky znamená povinnost dodržovat Kodex správné praxe.
 
Mezi 10 hlavních společností, jejichž celkový podíl na světovém trhu s aromaty je téměř 65 %, patří: Givaudan, IFF, Firmenich, Symrise, Quest Intl., Takasago, T. Hasegawa, Sensient, Danisco, Mainie S.A.
 
IOFI má řadu výborů, jejich členy jsou odborníci z celého světa:
– TEC (Technical Experts Committee)
– HCWG (Hazards Communication Working Group)
– SHE (Safety and Health in the Workplace)
– AWG (Analytical Working Group)
– WGMA (Working Group Methods of Analysis)
– SC (Scientific Committee).
Výbor SHE se zabývá nejen bezpečností a zdravím pracovníků při výrobě aromat, ale i při jejich aplikaci. Tyto látky jsou bezpečné v koncentracích, v jakých se vyskytují v potravinách a nápojích, ale při manipulaci s vysokými koncentracemi hrozí onemocnění dýchacích cest, podráždění očí, kůže. Vzhledem k různorodosti látek a provozních podmínek, musí být doporučení zpracovávána pro každý provoz individuálně.
Výbory IOFI jsou řízeny Vědeckou radou (Science Board), která disponuje ročním rozpočtem 2,5 mil. USD, do něhož přispívají členové. Rada má 12 členů z řad výrobců aromat, IOFI a společností Pepsico a Coca-cola. Úkolem Vědecké rady je:
         provádět vědecké výzkumy a vyhodnocování,
         předávat vědecké informace mezinárodním a národním regulačním/legislativním úřadům
         poskytovat vědecké podklady regionálním a národním asociacím
         podporovat soustavné vědecko-výzkumné programy pro dokumentaci bezpečnosti aromat, a také výzkumy podle aktuálních potřeb
         provádět vědecké expertízy.
 
Hodnocení bezpečnosti aromat
Při hodnocení bezpečnosti je pozornost zaměřena na hodnocení expozice a genotoxity související s aromaty, na specifikaci složek přírodních komplexů aromat, na aktualizaci rozhodovacího schématu, podle kterého se předpovídá toxický potenciál aromat.
V Evropě, USA i Japonsku se soustavně shromažďují údaje o spotřebě přidávaných aromat. Od r. 1980 se při stanovení priorit při hodnocení bezpečnosti aromat používá „poměr spotřeby“ CR (Consumption Rario). CR nižší než 1 znamená, že spotřeba přidaných aromat převažuje nad aromatickými látkami přirozeně přítomnými v potravinách. V tom případě je obzvlášť nutné zjišťovat údaje o jejich struktuře, metabolismu a toxicitě.
K dalším technikám používaným k hodnocení škodlivosti aromat v souvislosti s množstvím jejich příjmu je:
         pravděpodobnostní modelování
         PCI x 10 (Per Capital Intake, USA)
         MSDI (Maximized Surwey-derived Daily Intake, Evropa, výrobci aromat)
         TAMDI (Theoretical Added Maximum Daily Intake, Evropská rada).
Pokud vzhledem k velkému počtu látek s aromatizujícím účinkem nelze provádět detailní prověřování expozice každé z nich, je vhodné použít metody MSDI nebo TAMDI, které jsou praktické a konzervativní.
 
Codex Alimentarius (CA)
IOFI je začleněn i do Výboru pro aditiva a kontaminanty (CCFAC) Codex Alimentarius. V dubnu 2006 se zasedání Výboru v Haagu zúčastnilo 350 delegátů z 68 zemí a 43 pozorovatelů. V budoucnu má být tento výbor rozdělen na dva: jeden pro aditiva, druhý pro kontaminanty. Na zasedání byla vedena důležitá diskuse o směrnicích, které mají být přijaty jako doporučení CA do r. 2009. Jejich součástí má být i stanovisko společného výboru expertů FAO/WHO pro potravinová aditiva (JECFA). Přednostně má být v r. 2007 prověřeno 325 aromatických látek (podle JECFA je třeba prověřit 1600 „podezřelých“ látek).
 
Používání a prověřování aromat
Většina aromatických látek je přírodních nebo přírodně identických. Jednotlivé látky jsou často jednoduché organické sloučeniny s molekulovou hmotností do 300. Látky s vyšší MH jsou méně těkavé, takže mají z hlediska aromatizace menší význam.Střední až vysokou těkavostí se vyznačují látky s MH 100-120. Pokud jde o jednotlivé látky, ty jsou přidávány v nepatrných množstvích (méně než 1 ppb).
Používá se více než 3000 aromatizujících látek, přičemž asi 2000 je obsaženo v seznamu FEMA/GRAS (Generaly regarded as safe). Pouze diacetyl a acetaldehyd jsou při použití vysokých množství dávány do souvislosti s respiračními chorobami.
V seznamu FEMA/GRAS je asi 300 přírodních aromatických komplexů (extrakty, esenciální oleje, oleoreziny). Z těch nehrozí respirační onemocnění, ale některé dráždí kůži a sliznice (olej z hořčice, cibule, česneku, papriky).
Více než 90 % jednoduše chemicky definovatelných aromatických látek se přirozeně vyskytuje v potravinách. U  80 % z nich je poměr CR vyšší než 1, a přitom 90 % z nich je konzumováno v množství menším než 1 mg/den (toxikologické studie nejsou nutné).
Toxikologické studie se však vyžadují tam, kde se jedná o komplexy, jejichž metabolity nejsou známy, nebo se jedná o větší použitá množství.
Nařízením 2232/96/ES je stanovena povinnost IOFI prověřovat aromata. Toto nařízení stanovuje postup pro vytváření pozitivního seznamu a postup pro přijetí programu hodnocení aromatických látek. Dosud je v seznamu 2600 látek. 1600 je schválených výborem JECFA, 50 schválených expertním výborem Rady Evropy (CEFS). IOFI předložila podklady pro dalších asi 900 látek k potvrzení Evropským panelem pro bezpečnost potravin (EFSP), z toho 325 má být revidováno v r. 2007, k ověření ostatních bude třeba několik let.
Schválené látky budou zveřejněny v Codex Alimentarius formou „Schváleného celkového pozitivního seznamu“ (Approved Global Positive List), což má minimalizovat problémy v mezinárodním obchodě. Označení „přírodně identické“ (NI) už se stane zastaralým a bude nahrazeno zařazením látky v pozitivním seznamu (Positive List of Safe Flavouring Substances). Nemělo by záležet na tom, zda je látka přírodní, přírodně identická nebo umělá, záleží na tom, aby byla bezpečná. Tvrzení jako „neobsahuje umělá aromata“ začnou být bezvýznamná.

Food in Australia, 58, 2006, č. 10, s. 459-462