Bezpečnost potravin

Zadávací kritéria KIS

Vydáno: 17. 12. 2004
Autor:

Vedením Ministerstva zemědělství byl 7. 12. 2004 schválen materiál odboru výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti, upravující působnost Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) a kritéria výběru uchazečů pro získání statutu tohoto článku poradenského systému MZe.

Na základě schválené Koncepce zemědělského poradenství na roky 2004 ÷ 2010 zpracoval odbor výzkumu, vzdělávání  a zakladatelské činnosti MZe návrh působnosti a kritéria výběru uchazečů o obdržení statutu Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS).

 

Úkolem KIS bude  adresný  přenos resortních informací, jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami a  informační podpora systému zemědělského poradenství. Tuto činnost  budou KIS zajišťovat  především prostřednictvím informační vazby na Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) s finanční podporou MZe. Cílovými příjemci informací budou zemědělci, regionální a místní iniciativy rozvoje venkova a agrární nevládní organizace. Specifikace činností je zpracována v zadání výběrových podmínek KIS.

 

MZe udělí statut  KIS na základě výběru jednomu subjektu v kraji. Žadatelem může být právnická osoba, která má poskytování informací v náplni činnosti, která zajistí spolupráci s cílovými skupinami a s krajskou reprezentací a která předloží ve stanoveného termínu projekt zpracovaný podle zadaných  výběrových podmínek (viz příloha č. I „Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova“ a příloha č. II „Osnova projektu KIS“).

 

Žádosti o udělení statutu KIS včetně zpracovaných projektů KIS mohou být předloženy MZe, odboru 13020 – výzkumu, vzdělávání a zakladatelské činnosti ode dne uveřejnění do 14.1.2005 (včetně). Výběr nejvhodnějších kandidátů z jednotlivých krajů provede MZe ve spolupráci se zástupci krajů v období od 16.1.2005 ÷ 31.1.2005

Příloha : KIS Příloha   I.doc [doc ; 79360 bytů]
Příloha : KIS_Priloha_II.doc [doc ; 83456 bytů]