Bezpečnost potravin

Vysledovatelnost v potravinářském řetězci

Vydáno: 10. 6. 2004
Autor:

Upozornění na nutnost zajištění vysledovatelnosti (sledovatelnosti, traceability) výrobků na semináři „Food Safety along the Supply Chain“ pořádaném CIAA a Potravinářskou komorou. Uveden soupis příspěvků o vysledovatelnosti publikovaných na stránkách ÚZPI.

Zástupce koncernu Unilever p. Dick Toet se na semináři „Bezpečnost potravin v dodavatelsko-odběratelském řetězci“, pořádaném Evropskou konfederací potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA) ve spolupráci s Potravinářskou komorou, zaměřil mj. na problematiku  vysledovatelnosti v potravinovém řetězci.
Požadavek na zajištění vysledovatelnosti je stanoven nařízením ES č. 178/2002, které  je po přistoupení ČR k EU součástí platné české legislativy. Toto nařízení je rámcovým potravinářským předpisem stanovujícím jednak obecná pravidla výroby a manipulace s potravinami, která dosud nebyla zakotvena v žádném předpisu ES, jednak nová opatření pro zajištění bezpečnosti potravin, jako je systém rychlého varování, včasné zachycení zdravotně závadných potravin již při důvodném podezření a za tím účelem  potřebné zajištění vysledovatelnosti („historie) výrobku. (Součástí nařízení je i zřízení úřadu EFSA a s ním související ustanovení.)
Zatím je záležitost vysledovatelnosti opomíjena jako něco, co nebude problémem, až na to dojde (ustanovení nabude účinnosti 1. 1. 2005). Výrobci (s výjimkou velkých koncernů) zatím většinou nevytvářejí systémy a postupy, které jsou pro splnění ustanovení nutné. K tomuto účelu ve většině případů nebude stačit datum výroby nebo označení šarže, ale bude nutné zavedení přesnější a časově rozčleněnější evidence při příjmu jednotlivých surovin (složek potraviny) a při jejich zpracování do potraviny. Další část evidence bude souviset s distribucí výrobků.
Při vytváření systému a postupu musí být pro každý výrobek nalezeno optimum, aby byla vyvážena rizika a náklady. Příliš podrobný systém je nákladný (na evidenci a kódování), příliš „hrubý“ systém může ve svém důsledku znamenat, že bude nutno stáhnout z trhu velký objem výrobků. Jiný přístup je třeba volit u jednosložkových výrobků a jiný u výrobků sestávajících z řady složek, byť tyto jsou použity v nepatrných množstvích. Přitom je nutno zvažovat rizikovost jednotlivých složek, protože u všech není nutná stejně podrobná evidence.
Vede se diskuse o tom, zda by neměly být požadavky na vysledovatelnost stanoveny v legislativě podrobněji. Zda by neměly být na výrobku povinně uváděny některé další údaje. Extrémním názorem je, že stačí, je-li uveden název státu („vyrobeno v Itálii“), že další dohledání se provede v příslušném státě. Druhým extrémem je přesné stanovení způsobu evidence a kódování. K reálně uvažovaným návrhům (Nizozemí) např. patří, že by mohla být legislativně stanovena časová lhůta, do které je nutné dodat potřebné údaje k postiženému výrobku. Nebo by mohla být stanovena velikost šarže, avšak v závislosti na riziku (určit „postup hodnocení rizika pro stanovení velikosti šarže“). EK zvažuje vydání doporučení nebo nařízení; v případě nařízení jsou obavy, že by bylo příliš svazující a nepružné.
Evropská konfederace potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA) připravuje vlastní návrh směrnice, který by měl být vydán v červenci 2004 (CIAA  Draft Traceability Guidelines).

Podle přednášky zástupce společnosti Unilever na semináři „Food Safety along the Supply Chain“ pořádaném Evropskou konfederací potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA) ve spolupráci s Potravinářskou komorou v Praze dne 7. 6. 2004 zpracovala Ing. Suková

Poznámka
Na webových stránkách ÚZPI www.agronavigator.cz a www.bezpecnostpotravin.cz dosud byly publikovány následující příspěvky k problematice vysledovatelnosti.

Výrobci budou muset mít přesné údaje o původu surovin v potravině

Zpětná vysledovatelnost: informace na internetu (výklad nařízení 178/2002)

CIES: příručka o vysledovatelnosti

Vysledovatelnost: norský projekt TELOP

Zveřejněna zpráva o systémech kontroly vysledovatelnosti potravinářských výrobků v USA

Označování hovězího masa čárovým kódem

Kuřecí maso s dohledatelným původem

Nová legislativa EU o GMO

EU: Nařízení o označování GM potravin a krmiv vstoupila v platnost
Novela zákona o potravinách