Bezpečnost potravin

Výskyt klasického prasečího moru ve světě

Vydáno: 29. 4. 2004
Autor:

Zpráva OIE o výskytu klasického prasečího moru ve světě.

 

OIE (World Organisation for Animal Health) zveřejnila přehled zemí, v nichž se v posledních 18 měsících objevil klasický mor prasat s datem vydání zprávy:  Albánie 26.3.04,  Rakousko 20.6.03, Belgie 4.4.03, Belize 20.12.02, Brazílie 25.7.03, Bulharsko 28.2.03, Chorvatsko 27.6.03, Německo 21.3.03, Itálie 10.10.03, Japonsko 26.3.04, Jižní Korea 28.3.03, Lucembursko 15.8.03, Malajsie 9.1.04, Slovensko 16.1.04 a Venezuela 6.12.02.
Situace v Evropě:
Slovensko: ze Slovenska byly ředitelem Státní veterinární  a potravinářské správy v Bratislavě hlášeny poslední případy 12. ledna 2004. Prasečí mor se vyskytl v chovu plemenných prasat v oblasti Prievidzy. Z podezřelých 17 118 kusů bylo onemocnění  identifikováno u 500 kusů, z nichž 22 uhynulo a 17 096 kusů bylo zlikvidováno. Infekce se šířila pohybem osob a strojů mezi farmami, kde byl mor diagnostikován již dříve (listopad a prosinec 2003).  I přes opatření  přijatá v souladu se Směrnicí 2001/89/EC komise EU byl v chovu potvrzen mor na začátku ledna 2004.
Německo:  zprávu o posledním výskytu prasečího moru obdržela OIE 19. února 2003 z Ministerstva pro ochranu spotřebitele, potraviny a zemědělství v Bonnu. Infekce se objevila v jednom  stádu vykrmovaných prasat  v oblasti Bad Dürkheim.  Z 5 podezřelých  kusů bylo jedno prase infikované. Všech 5 prasat bylo zlikvidováno. Zdroj nákazy nebyl zjištěn. Ohnisko nákazy je v oblasti, kde se klasický mor vyskytuje u divokých prasat. Na farmě byla přijata tato opatření:
         prasata byla zabita a jejich těla zničena
         byl zakázán pohyb zvířat v podezřelé oblasti v souladu s legislativou EU
         zpětně byl zjišťován pohyb zvířat uvnitř a mimo hospodářství.
Rakousko: zpráva o výskytu moru u divokých prasat přišla na OIE 18.6.03. V listopadu 2000 rakouská Veterinární služba ohlásila ohnisko nemoci ve spolkové zemi Dolní Rakousy. Od listopadu  2000 do ledna 2001 bylo zjištěno 9 pozitivních kusů. Od 14. ledna 2001 nebyl z Rakouska hlášen další výskyt moru u divoce žijících prasat.
Onemocnění nebylo u domácích prasat hlášeno od srpna 1995. V rámci likvidačního plánu – schváleného Evropskou komisí – bylo otestováno 1009 vzorků z oblasti výskytu a kontrolovaného území.  Vzhledem k úspěšné likvidaci byl likvidační plán v únoru 2002 upraven a všechna opatřena byla v březnu 2003 zrušena.
Oblast, která chce mít jistotu, že se u divokých prasat nevyskytuje mor, bude realizovat speciální dobrovolný program.
Albánie: z Ministerstva zemědělství a potravinářství přišla zpráva v prosinci 2003 s tím, že se v západní části země vyskytla dvě ohniska moru. Bylo zjištěno 10 případů; infikované kusy byly zlikvidovány. V měsíčních hlášeních pro OIE nebylo z Albánie za měsíc leden a únor 2004 hlášeno žádné nové ohnisko.
Belgie: klasický mor byl zjištěn u dospělého divokého kance zabitého 25. října 2002 na území Rocherath. Zastřelený kanec patřil ke skupině 12 divoce žijících prasat zabitých ve vzdálenosti menší než 3 km od hranic s Německem. Podle sérologických testů bylo 11 kanců negativních. Dvanáctý kanec byl sérologicky negativní ale virologicky pozitivní. Kadávery všech 12 kanců byly zlikvidovány.  Honební oblast patři k zóně, která je pod veterinárním dohledem od 7. srpna 2002. U každého zabitého nebo nalezeného mrtvého kance v této oblasti musí být provedeny sérologické a virologické testy. Platí zákaz přesunu prasat v oblasti.   Po zjištění pozitivního kance byl jako infekční zóna  označen okruh 20 km od místa výskytu. Přijatá opatření jsou v souladu se Směrnicí EU 2001/89/CE.
Bulharsko: ve zprávě z 20. a 25. února 2003 jsou uvedena 3 nová ohniska moru v oblasti Slivenu a Burgasu. Z celkem 152 podezřelých prasat bylo nakažených 30 kusů, 10 kusů  zemřelo a 39 bylo poraženo. Zbylých 103 kusů bylo zlikvidováno.
Příčinou onemocnění v oblasti Slivenu bylo zkrmování nesterilizovaných tuků, v oblasti Burgasu vrozená infekce. Byla přijata tato opatření: kontrola zdrojů infekce – divoce žijících zvířat, karanténa a kontrola přesunu zvířat po zemi, zvláštní označení, průzkum a monitorování.
Od 27. listopadu 2002 bylo v Bulharsku zjištěno devět ohnisek moru.
Chorvatsko: od posledního výskytu, hlášeného 19. června 2002, nebylo zjištěno žádné další ohnisko.
Itálie: ve zprávě z 10. října 2003 se uvádí infekce  u 7 domácích  prasat  ve věku 24 měsíce, u 2 prasat nad 9 měsíců věku a u 3 selat. Zdroj infekce je neznámý, k rozšíření došlo kontaktem s infikovanými zvířaty.
V letech 2002-2003 bylo zjištěno 35 séropozitivních kanců.
Lucembursko: výskyt moru u domácích prasat  uvádí zpráva pro OIE  z října 2002. Nová ohniska onemocnění ze střední a západní části země  byla hlášena 14. srpna 2003. Jednalo se o plemenná a vykrmovaná prasata z farmy s 1095 kusy. Zdrojem byl možná kontakt s divokými kanci. Jedno z divoce žijících  zvířat zabité ve vzdálenosti 3 km od farmy vykazovalo pozitivní PCR test. V zemi platí zákaz pohybu všech prasat s výjimkou transportu na jatka.
(Disease Information, vol. 17, 2004, č. 3)
http://www.OIE.int