Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecké výbory a jejich činnost do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv
Systém zajištění bezpečnosti potravin v ČR > Systém zajištění bezpečnosti potravin v ČR

Vědecké výbory a jejich činnost

Vydáno: 25.2.2009
Tisk článku
Autor: Mgr. Světluše Bodoková
Vědecké výbory plní funkci poradní a zajišťují provázanost hodnocení rizik s komunikací.
Vědecké výbory tvoří skupiny odborníků, kteří řeší následující rámcové úkoly v oblasti bezpečnosti potravin:
 
- zpracovávání a zveřejňování nezávislých analýz a stanovisek,
- návrhy opatření k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin v celém řetězci jejich výroby,
- posuzování hlavních směrů výzkumu a vývoje v předmětné oblasti.
 
Ve vazbě na orgány státní správy plní vědecké výbory funkci poradní a zajišťují provázanost hodnocení rizik s komunikací, tj. předkládají ověřené a srozumitelné informace odborné i spotřebitelské veřejnosti.
 
Proč vědecké výbory vznikly?
V důsledku opakovaných problémů vyvolaných případy šíření zdravotně závadných potravin a krmiv, včetně výskytu nebezpečných onemocnění hospodářských zvířat přenosných na člověka, rozhodla Evropská komise radikálně reorganizovat systém zajištění bezpečnosti potravin.
 
Byla revidována stávající a přijata nová legislativní opatření z oblasti krmiv, zdraví a ochrany zvířat, hygieny, reziduí cizorodých látek a nových potravin a zřízen nezávislý Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EÚBP). Členské státy EU byly vyzvány k obdobnému postupu zajištění bezpečnosti potravin a kandidátským státům, tedy i České republice, bylo doporučeno spolupracovat s EÚBP a podílet se na jeho činnosti.
 
Na tuto výzvu reagovala vláda ČR usnesením č. 1320 ze dne 10. prosince 2001 ke Strategii bezpečnosti (nezávadnosti) potravin v České republice, kterým deklaruje, že zajištění bezpečnosti potravin je jednou z hlavních priorit vlády ve vazbě na vstup ČR do Evropské unie.
Pro oblast hodnocení rizik pověřila v létě 2002 vláda svým usnesením čtyři odborná pracoviště odpovědností za ustavení a fungování tzv. vědeckých výborů. Také tímto krokem se vytvořil předpoklad k naplnění jednoho z úkolů Evropské komise k zajištění bezpečnosti potravin v ČR.
 
 
 
Sídla vědeckých výborů
V rámci resortu zemědělství působí:
 
-          Vědecký výbor veterinární při Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně
Webové stránky: www.vetcommittee.org
 
-          Vědecký výbor výživy zvířat při Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi
Webové stránky: www.vuzv.cz
 
-          Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí při Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni
Webové stránky: www.phytosanitary.org
 
-          Vědecký výbor pro genetické potraviny a krmiva při Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni
Webové stránky: www.scgmff.cz
 
 
V rámci resortu zdravotnictví působí:
 
-          Vědecký výbor pro potraviny při Státním zdravotní ústavu v Brně.
Webové stránky: www.chpr.szu.cz
 
 
 
Činnost vědeckých výborů
 
Vědecký výbor veterinární
 
Řešené okruhy problémů: zdraví zvířat, pohoda zvířat, zoonózy, hygiena provozu, nezávadnost živočišných produktů.
Podle plánu činnosti výboru jsou zpracovávány expertní studie k dalším aktuálním tématům.
 
Vědecký výbor výživy zvířat
 
Řešené okruhy problémů: kvalita krmiv, krmná aditiva, stopové prvky a vedlejší produkty ve výživě zvířat, farmakostimulanty, řešení aktuálních otázek ve výživě zvířat s dopadem na bezpečnost potravního řetězce.
 
Vědecký výbor fytosanitární a životního prostředí
 
Řešené okruhy problémů: sběr informací, jejich analýza a predikce problémů v oblasti bezpečnosti potravin, které mají návaznost na problémy:
- v primární zemědělské výrobě, importu a exportu zemědělských surovin/produktů a fyto-karanténní oblasti,
- bezpečnosti potravin vznikající jako důsledek narušeného životního prostředí.
 
Vědecký výbor pro genetické potraviny a krmiva
Řešené okruhy problémů: věnování se problémům v souvislosti s hodnocením bezpečnosti GM potravin a krmiv, a dále aktuálním problémům v této oblasti včetně plnění úkolů předložených Koordinační skupinou bezpečnosti potravin (KSBP), zadaných prostřednictvím zakázkových listů KSBP.
 
Vědecký výbor pro potraviny
 
Řešené okruhy problémů: otázky hodnocení zdravotních rizik a komunikací o riziku v oblasti zdravotní nezávadnosti potravin (potraviny a suroviny k jejich výrobě, výživa, aditiva, pesticidy, kontaminanty chemické i mikrobiologické, GMO potraviny, materiály a předměty přicházejících do styku s potravinami, alimentární onemocnění včetně alergií).
 
Náplň činnosti výboru by měla být odrazem a doplňkem náplně práce vybraných panelů Evropského úřadu pro zdravotní nezávadnost (bezpečnost) potravin (EFSA), který byl schválen nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, ze dne 28. ledna 2002. Činnost této nové instituce se postupně rozvíjí, což lze sledovat na webové stránce EFSA (www.efsa.eu.int)
Plán práce výboru, dokumentace a další informace: www.chpr.szu.cz/vedvybor/vvp.htm
 
 
 
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021