Bezpečnost potravin

V Praze letos jen jedna letní zotavovací akce pro děti: na ní vše v pořádku

Vydáno: 27. 7. 2023
Autor: HSHMP

Ilustrace: Grifart

Co se týče letních dětských táborů je hlavní město Praha specifickým regionem, neboť většina letních pobytových akcí probíhá mimo území Prahy. Přímo v hlavním městě probíhají spíše sportovní soustředění než typické zotavovací akce. Pro účely ubytování účastníků akce se využívají školské budovy a ke stravování provozovny stravovacích služeb.

V letošním roce máme na území Prahy aktuálně ohlášenou pouze jednu akci, která naplňuje zákonem o ochraně veřejného zdraví stanovenou definici zotavovací akce. Průběh této jediné akce je z pohledu HSHMP bezproblémový. Kontrola ze strany HSHMP byla provedena 13. 7. 2023 u dodavatele stravovacích služeb a 18. 7. 2023 v prostorách konání akce.

Letní dětská rekreace každoročně probíhá v několika formách: stanové či stálé tábory v rekreačních zařízeních, tematické tábory a kurzy, putovní tábory a příměstské tábory. Krajské hygienické stanice coby orgány ochrany veřejného zdraví se zabývají pouze těmi akcemi, které jsou spojeny s organizovaným pobytem dětí včetně ubytování bez rodičů, ke kterým mají zmocnění ke státnímu zdravotnímu dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z pohledu uvedeného zákona jde dle ust. § 8 odst. 1 o zotavovací akce (organizovaný pobyt pro 30 a více dětí na dobu delší než 5 dní včetně výchovně rekreačního tábora) a dle ust. § 12 o jiné podobné akce pro děti ve zjednodušené formě pro menší počet dětí či na dobu kratší než 5 dnů. Státní zdravotní dozor, tj. kontroly provádí hygienici nad plněním povinností uložených uvedeným zákonem a prováděcím předpisem Na obou těchto typech akcí se provádí státní zdravotní dozor – kontroly nad plněním povinností uložených uvedeným zákonem a prováděcím předpisem – platnou vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění.

Vše v předchozím odstavci uvedené se netýká letních příměstských táborů. Tyto tábory neposkytují ubytování, pokud však tábor pořadateli nazvaný příměstský poskytuje i ubytování, měl by již plnit požadavky na zotavovací či jiné podobné akce, byť se odehrává na území města.  Pak je na místě ověřit si na odboru hygieny dětí a mladistvých HSHMP, zda je tato aktivita ohlášena.

Příměstské tábory nemají stanoveny zákonné povinnosti ve smyslu ochrany veřejného zdraví, a tudíž nejsou HSHMP kontrolovány. Jsou to aktivity zpravidla na územích měst pořádané nejrůznějšími subjekty v pracovní dny. Jejich činnost většinou účelově vzniká pouze na dobu letních a jiných prázdnin.  Nabídka těchto akcí je velmi široká – co do náplně i podmínek. Rodiče mohou vybírat hlavně podle zaměření nejvhodnější typ akce pro své děti.

V Praze 27. 7. 2023
odbor hygieny dětí a mladistvých HSHMP

Zdroj: HSHMP