Bezpečnost potravin

Usnesení vlády ČR ke zprávě o efektivnosti a účinnosti programu rekonstrukce

Vydáno: 26. 4. 2003
Autor:

Program k podpoře podnikatelů v oblastech zasažených povodněmi.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. dubna 2003 č. 365

ke Zprávě o efektivnosti a účinnosti programu REKONSTRUKCE

V l á d a

I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o realizaci programu REKONSTRUKCE (dále jen „Program“), obsaženou v části III materiálu č. j. 360/03;

II. s c h v a l u j e upravené znění Programu obsažené v části IV, příloze č. 2 materiálu č.j. 360/03, a to s platností od 1. května 2003;

III. z r u š u j e bod I/1 usnesení vlády ze dne 21. srpna 2002 č. 797, k programu podpory podnikatelů v oblastech postižených povodní v roce 2002 REKONSTRUKCE, s účinností od 30. dubna 2003;

IV. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu zveřejnit a realizovat upravený Program.

Provede:
ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.