Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Transparentnost nebo inovace? do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality legislativa > Aktuality legislativa
Aktuality > Aktuality

Transparentnost nebo inovace?

Vydáno: 18.11.2019
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN

Výsledkem petice proti herbicidu glyfosátu, kterou podepsalo více než milión občanů EU, a také důsledkem odmítání GM plodin je nový předpis, který by měl zvýšit důvěru veřejnosti ve schvalovací procesy. Nařízení EU č. 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci novelizuje základní předpis EU o obecném potravinovém právu a osm dalších předpisů.

Deklarovaným cílem těchto změn je posílení komunikace v celém průběhu analýzy rizika, zveřejňování podkladů ke konečnému rozhodnutí a zapojení všech zúčastněných stran. Dojde k významnému posílení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a pro zapojení expertů do činnosti odborných panelů budou vytvořeny lepší podmínky. Ve Správní radě EFSA budou zastoupeny všechny členské státy, Evropský parlament, průmysl i nevládní organizace.

Potud tedy ušlechtilé cíle, proti kterým nelze nic namítat. Jenže snahu o maximální transparentnost je nutné vyvážit s ochranou duševního vlastnictví, obchodního tajemství a osobních údajů. Není jisté, zda při plnění požadavků nového předpisu lze této rovnováhy dosáhnout.

Ten, kdo žádá o uvedení produktu na trh, musí prokázat, že výrobek splňuje požadavky EU na ochranu zdraví a životního prostředí, a v některých případech musí doložit i účinnost výrobku. Podle nového nařízení bude žadatel povinen oznamovat studie, které zadal za účelem získání údajů o bezpečnosti, případně účinnosti budoucího výrobku, do databáze vedené EFSA, a to v předstihu už při zadání studie. Oznámené studie pak musí být součástí žádosti, jinak bude žádost neplatná. I když informace o zadaných studiích a jejich výsledky budou zveřejněny, až když bude žádost o uvedení na trh podána, stanovený postup by mohl ohrozit inovace a konkurenceschopnost.

Další novinkou v nařízení je stručný výčet informací, které žadatel může označit jako důvěrné („confidential“, obchodní tajemství). To zužuje okruh možností oproti stávajícím předpisům, kde je naopak uvedeno, co nemůže být označeno jako obchodní tajemství. Navíc se ještě příslušný úřad (na úrovni EU to bude EFSA) bude vyjadřovat k tomu, zda označení určitých údajů v žádosti jako obchodní tajemství bylo dostatečně zdůvodněno a je tudíž oprávněné.

Uvedeným způsobem budou změněny evropské předpisy v celém řetězci „od farmy po vidličku“, tedy nařízení o potravinovém právu, o nových potravinách, o přídatných látkách do potravin, o doplňkových látkách v krmivech, o materiálech určených pro styk s potravinami a také nařízení o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. V oblasti GMO se změny týkají jak nařízení 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, tak směrnice 2001/18/ES o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí.

Změny v evropských nařízeních začnou platit pro všechny členské státy v březnu 2021. Do té doby bude muset Ministerstvo životního prostředí nová pravidla zapracovat také do zákona o nakládání s GMO. Až potom se teprve ukáže, zda se podaří lepší komunikací odstranit nepodložené obavy veřejnosti z používání některých nových produktů a zda snaha o maximální otevřenost spíše nepoškodí evropský průmysl.

 

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.231.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2019:231:FULL

 

Zdroj článku: BIOTRIN

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):
Hodnocení rizika

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021