Bezpečnost potravin

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 5. 1. 2006

Vydáno: 5. 1. 2006
Autor:

Budou potraviny ještě nezávadnější ? Zpráva tiskového mluvčího Ing. J. Dubna

STÁTNÍ  VETERINÁRNÍ  SPRÁVA ČESKÉ  REPUBLIKY

Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel. tiskový mluvčí: 227 010 154,  fax: 227 010 190,

e-mail: j.duben@svscr.cz; web: http://www.svscr.cz.

 

 S letošním prvním lednem v celé EU vstupuje v platnost již v roce 2004 avizovaná nová legislativa týkající se potravin a krmiv, která je souhrnně nazývána „Hygienický balíček“.

 

A těsně před Vánoci vyšla k tomuto „balíčku“ v Úředním věstníku Evropské komise příslušná nařízení:

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylka od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2075/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase.

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2076/2005 ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.

 

Harmonizované předpisy se souhrnně týkají všech potravin živočišného původu, tj. například masa, masných výrobků, vodních měkkýšů, rybích produktů, mléka, mléčných výrobků, vajec, vaječných výrobků, žabích stehýnek, hlemýžďů, živočišných tuků, želatiny a kolagenu. Zásadou je, že provozovatelé potravinářských podniků musejí dodržovat principy HACCP (analýza rizika a kritické kontrolní body) ve všech potravinářských provozech s výjimkou zemědělské prvovýroby.

 

V zásadě je možné říci, že podle této legislativy je ještě vyšší důraz kladen na zodpovědnost za výrobu zdravotně nezávadných potravin živočišného původu. Zodpovědnost mají nejen ti, kdo potraviny vyrábí, nýbrž všichni, kdo s potravinami zacházejí. Například již výrobci musejí aplikovat principy kontrolních bodů (HACCP) a uchovávat záznamy o výrobě a obchodování a samozřejmě musejí být schváleni a registrováni. Zárukou pro spotřebitele je, že v případě zjištěných nedostatků musejí provozovatelé i nadále hradit veškeré náklady spojené se stažením závadného výrobku z trhu a náklady spojené s jejich likvidací. Týká se to potravin i krmiv.

 

Proti dosavadní praxi dochází ke zjednodušení, za předpokladu plnění stanovených striktních požadavků při výrobě potravin živočišného původ a provádění kontrol. Nová ustanovení umožňují provádět odpovídající kontroly, jak v rámci EU, tak především při kontrolách dovozů potravin živočišného původu z tzv. třetích, tj. nečlenských zemí.

 

Nové je například též to, že členské země budou zpracovávat roční kontrolní a pohotovostní plány, které bude hodnotit Potravinový a veterinární úřad (FVO – Food and Veterinary Office). Na základě výsledků kontrol podle těchto plánů bude možné vymáhat nápravu a ukládat sankce v případech vážnějších pochybení. Dovozci budou muset veterinárním autoritám jednotlivých členských zemí, v našem případě Státní veterinární správě ČR, předložit záruky, že jejich zboží odpovídá požadavkům legislativy EU.

 

Jsou též stanovena závazná mikrobiologická kritéria pro některé rizikové mikroorganismy, například baktérie jako salmonely či listérie a to v hlavních skupinách potravin (maso, masné výrobky, ryby, mléko, mléčné výrobky, hotové potraviny, ovoce, zelenina atd.). Spektrum sledovaných kontaminantů může být v budoucnu rozšířeno podle návrhu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).

 

O všech těchto ustanoveních Státní veterinární správa ČR informovala v předstihu již v uplynulém roce na řadě školení pořádaných zejména ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Evropskou komisí, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Institutem profesní přípravy.

 

Podle Markose Kyprianou, komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele, jde o zjednodušení a zpřehlednění dosud platných veterinárních ustanovení. A podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, půjde o další krok, který zjednoduší obchodování potravinami živočišného původu v rámci EU i kontrolu dovozu z nečlenských zemí, což je zajisté dobrá zpráva pro spotřebitele a i pro naše zpracovatele.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

 

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.