Bezpečnost potravin

Těžké kovy v krvi české populace

Vydáno: 1. 7. 2004
Autor:

V rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k prostředí byly od r. 1994 do r. 2002 v krvi české populace zjišťovány koncentrace olova, kadmia a rtuti.

V rámci biologického monitoringu Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k prostředí byly od r. 1994 do r. 2002 v krvi české populace zjišťovány koncentrace olova, kadmia a rtuti. Na monitoringu se podíleli Centrum hygieny životního prostředí (SZU) a Centrum preventivního lékařství UK, 3. LF, Praha.
Medián koncentrace olova se u dospělých pohybuje v rozmezí 47,8 µg/l (v r. 1995) a 29,0 µg/l v r. 2002 a vykazuje signifikantní pokles. U 90 % účastníků nepřesahují zjištěné hodnoty stanovené mezní limity (pro dospělé 150 µg/l a pro děti 100 µg/l).
Koncentrace kadmia je u dospělých značně ovlivněna kuřáctvím (u kuřáků jsou až dvojnásobné koncentrace). Medián koncentrace u dospělé nekuřácké populace za celé sledované období je 0,7 µg/l a referenční hodnota byla odhadnuta na 1,2 µg/l. U dětí je koncentrace kadmia z více než 50 % pod detekčním limitem metody (0,15 µg/l).
Mediány koncentrace rtuti u dospělých se v jednotlivých letech pohybují nesystematicky od 0,58 do 1,32 µg/l, u dětí jsou na úrovni 75 až 50 % hodnoty dospělých. Zjištěné koncentrace se zásadně neliší od  hodnot získaných v Německu, kde se medián pohyboval v závislosti na konzumaci ryb od 0,3 µg/l do 1,0 µg/l, a kde byla stanovena referenční hodnota 2,3 µg/l. Referenční hodnota pro českou populaci byla stanovena na základě výsledků 1994 – 1998 na 2,8 µg/l.
Výsledky reflektují zátěž z prostředí, dietární situaci a faktory životního stylu – především kouření. Profesionálně exponované osoby nejsou do souboru zařazeny.
Údaje jsou využívány ke stanovení časových trendů, lokálních rozdílů, referenčních hodnot, k vymezení zvýšeně ohrožených populačních skupin, k dokumentaci změn v důsledku znečistění prostředí a ke kontrole účinnosti intervenčních opatření.
Čes. a slov. hygiena, 1, 2004, č. 1, s. 4-7
www.tigis.cz/cshygiena/index.htm