Organocíny

Hlavním zdrojem organocínových sloučenin (OTC) v potravinách jsou tri-substituované sloučeniny, např. tributylcín (TBT) a trifenylcín (TPT), které se široce používají jako biocidy v prostředcích na ochranu dřeva, do barev k nátěru lodí pro zamezování tvorby usazenin a jako pesticidy. Mono- a di-substituované OTC, např. monomethylcín (MMT), dimethylcín (DMT), dibutylcín (DBT), mono-n-oktylcín (MOT) a di-n-oktylcín (DOT) se obecně používají jako stabilizátory PVC a dialkylcíny byly schváleny jako stabilizátory PVC pro materiály v kontaktu s potravinami.

 

OTC jsou lipofilní kontaminanty málo rozpustné ve vodě, snadno se však adsorbují ve vodném prostředí k částicím hmoty. Proto se akumulují v sedimentech, kde jsou relativně persistentní.

OTC mají tendenci akumulovat se v rybách a v jiných vodních organismech. Na základě současných poznatků se usuzuje na to, že se OTC absorbují u zvířat, ale také u lidí z gastrointestinálního traktu a že triorganocíny jsou biodegradovány na di- a monoorganotinové sloučeniny.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) posuzoval nejvíce toxické OTC: TBT, DBT a TPT. Zjistil, že v nízkých koncentracích (1 ng/l vody) mají TBT a TPT maskulinizační účinky (vývoj mužských pohlavních znaků) u šneků a u ryb, což naznačuje, že tyto sloučeniny mají schopnost narušovat endokrinní systém. Zjištění reprodukční a vývojové toxicity u hlodavců v relativně nízkých dávkách (ca 1 mg/kg tělesné hmotnosti/den) také potvrzuje, že uvedené sloučeniny mají endokrinní aktivitu.

 

Pro posouzení vlivu OTC na člověka (zejména z hlediska imunotoxicity, dále pak reprodukční a vývojové toxicity, genotoxicity, karcinogenity a neurotoxicity) se zjišťoval denní příjem OTC. Vzhledem k tomu, že toxické účinky jednotlivých OTC mají podobný charakter, byl stanoven tzv. “skupinový tolerovatelný denní příjem” (skupinový TDI) těchto sloučenin. Ten byl odhadnut (při aplikaci bezpečnostního faktoru 100) na 0,25 µg/kg tělesné hmotnosti.

Osm členských států EU v rámci SCOOP (vědecké spolupráce v oblasti týkající se potravin) shromáždilo údaje o výskytu OTC v rybách a v ostatních produktech moře (např. v měkkýších, korýších). Zjistilo se, že koncentrace OTC v mořských produktech je obecně vyšší než v rybách. Konzumace ryb, slávek a jiných mořských živočichů z vysoce kontaminovaných oblastí (např. z blízkosti přístavů a míst vysokého provozu lodí) může vést k takovému příjmu OTC, který přesahuje skupinový TDI.
Sledováním vývoje expozičních dávek v letech 1999 až 2003 se zjistilo, že expoziční dávky měly v průběhu sledovaného období náznak sestupného trendu, což může být důsledek péče, kterou problematice OTC začala věnovat odborná veřejnost i politické orgány EU (nařízení č. 782/2003/EC, zakazující použití OTC k nátěrům lodí).
 
Odhadem zatížení populace v ČR organocínovými sloučeninami z ryb a rybích výrobků se zabýval Vědecký výbor pro potraviny. Vyhodnocoval příjem OTC z ryb: sladkovodních, mořských, uzených, marinovaných a dále z rybích konzerv. Konzervativní odhad expozice (the worst case scenario) nepřekročil hodnotu 10% TDI.
(kvas)