Metylbromid

Metylbromid je za normálních podmínek plynná, prudce jedovatá látka, složená z uhlíku, vodíku a bromu. Používá se jako pesticid s vícestranným využitím. Při aplikacích do půdy se používá jako fungicid, dále také jako insekticid či k hubení hlodavců. V průmyslu se využívá také v procesech metylace anebo jako rozpouštědlo. V cereálním průmyslu se používá jako fumigant ve mlýnech, obilních silech a závodech zpracovávajících obiloviny. V důsledku své chemické stálosti se dostává v nezměněné podobě až do oblasti tzv. ozonové vrstvy, kde se podílí na jejím narušování. Byl proto zařazen na seznam látek poškozujících ozonovou vrstvu Země. Metylbromid má potenciál k ničení ozonové vrstvy 0,6 tj.o řád více, než mají tzv. měkké freony. V roce 1991 byla celosvětová spotřeba metylbromidu 63 800 tun. Na seznam látek podléhajících Montrealskému protokolu o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země byl metylbromid doplněn na základě tzv. Kodaňského dodatku, který vstoupil v platnost 14. června 1994 a ČR jej ratifikovala 18. prosince 1996. Česká republika stejně jako ostatní státy EU vyloučila metylbromid z běžného používání k 1. lednu 2005. Celosvětový zákaz metylbromidu je plánován na rok 2015. Je proto velmi důležité hledat alternativní fumiganty, postupy a možnosti jejich použití. Některé přípravky a postupy jsou uvedeny v následujícím stručném přehledu.
* Eco2Fume – směs 98 % oxidu uhličitého 2 % fosfinu.
* Sulfuryl fluorid – velmi účinný prostředek proti posklizňovému škodlivému hmyzu.
* Teplo – účinný a rychlý prostředek pro ošetření mlýnů a potravinářských provozů.
* Vhodnou potenciální alternativou metylbromidu pro obilí v silech je chlazení. Chlad se může rovněž používat k opracování organických potravin.
* Nahrazení kyslíku v ošetřovaném prostoru oxidem uhličitým nebo dusíkem – rovněž efektivní způsob ochrany skladovaných produktů vůči hmyzu. Tato technika se často kombinuje s teplem, chladem nebo tlakem, kterými se zvyšuje účinnost a zkracuje doba potřebná k ošeření.
* Fosfin – běžný fumigant pro obilí, bývá velmi účinný. Může se kombinovat s recyklovaným oxidem uhličitým a teplem.
* Křemelina (infuzoriová hlinka) – používá se především jako místní ošetření, nebo k ošetření speciálních oblastí.
* „Integrovaný management“ (IPM) – využívá kombinace různých metod k odstranění hmyzích škůdců z daného prostoru. IPM zahrnuje vyhodnocování situace, pravidelné inspekce, monitoring, vhodné sanitační praktiky, údržbu a rutinní prohlídky závodu.   (kop)