Komunikace o riziku

Komunikace o riziku je vzájemná výměna informací a stanovisek v rámci procesu analýzy rizik zaměřená na rizika, faktory týkajících se rizik a vnímání rizik mezi hodnotiteli rizik, manažery rizik, spotřebiteli, výrobci potravin a krmiv, akademickou obcí a ostatními zainteresovanými stranami. Komunikace o riziku zahrnuje objasnění výsledků hodnocení rizik a principů rozhodování v rámci managementu (řízení) rizik . Komunikace o riziku jako nedílná součást procesu analýzy rizika je důležitým a zodpovědným úkolem všech partnerů zabývajících se otázkou bezpečnosti potravin .

K základním principům komunikace o riziku se řadí

 • Znalost cílové skupiny
 • Zainteresování odborníků z vědecké komunity
 • Zabezpečení odborné úrovně vlastního procesu předávání informací
 • Zajištění důvěryhodného zdroje informací
 • Rozdělení odpovědnosti za komunikaci (mezi vládní instituce, média a ostatní partnery)
 • Schopnost vysvětlit známá fakta se zohledněním mezí současného vědeckého poznání
 • Zajištění transparentnosti

Význam komunikace o riziku v rámci strategie zajištění bezpečnosti potravin byl zdůrazněn v Bílé knize o bezpečnosti potravin  vydané EK v r. 2000. V uvedeném dokumentu bylo navrženo, aby se komunikace o riziku stala jednou z hlavních agend Evropského úřadu pro bezpečnost potravin – EFSA , který byl založen v r. 2002.
Také v oficiálních dokumentech  Strategie zajištění bezpečnosti potravin v ČR je komunikaci o riziku věnována velká pozornost. Za obzvláště významnou je považována komunikace se spotřebiteli, která je nezbytná k utlumení neopodstatněných obav a všeobecnému zvýšení informovanosti. Byla přijata následující opatření

 • Vytvoření pracovní skupiny pro komunikaci o riziku
 • Zpřístupnění výsledků činnosti orgánů provádějících státní dozor prostřednictvím tiskových zpráv publikovaných na webových stránkách těchto institucí či případně prezentace na tiskových konferencích
 • Zřízení „Informačního centra bezpečnosti potravin “ (ICBP) při Ústavu zemědělských a potravinářských informací (nyní součást ÚZEI). ICBP je nyní je nyní součástí Ministerstva zemědělství. Cílem ICPB je poskytovat vědecky ověřené, přesné a spolehlivé informace  odborníkům a ostatním skupinám spotřebitelů.  
 • V rámci Centra provozování speciálního informačního portálu www.bezpecnostpotravin.cz 
 •  Poskytování knihovních a databázových služeb v Zemědělské a potravinářské knihovně
 • Provozování informační služby ZPK  Infopult – zodpovídání dotazů, vyhledávání, zpracování a zveřejňování informací
 • Pořádání vzdělávacích akcí (semináře, konference), ediční činnost, poradenský systém, osvěta a propagace.
 • Posilování vědomí lidí v oblasti výživových doporučení, která jsou založena na studiu zdraví a životních podmínek na národní úrovni v garanci především Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s ICBP
 • Pořádání akce Dny bezpečnosti potravin v ČR pro efektivní medializaci problematiky bezpečnosti potravin (pozn. v současné době se akce nepořádá).

Odkazy
The application of risk communication to food standards and safety matters – publikace vydaná FAO, 1998 – publikace v angličtině
Informační zdroje na internetu ke komunikaci o riziku
(mch)