Karcinogen

Karcinogen (kancerogen) je látka, která je schopna vyvolat rakovinu (zhoubný nádor). U lidí se nejčastěji vyskytuje nádor epitelu = karcinom. Na výskyt nádorových onemocnění u lidí má největší vliv strava (40 – 60 %), kouření (25 – 35 %), hormonální status (ca 6), v menší míře infekce, životní a pracovní prostředí, ionizační záření, sexuální chování, alkohol, léky, geografické faktory. Podíl samotných genetických faktorů je 1 – 3 %.

V rámci Národního toxikologického programu v USA byl zveřejněn seznam rakovinotvorných látek, který k lednu 2005 obsahuje 246 sloučenin. Tyto látky většinou pocházejí z průmyslových odpadů, které znečišťují ovzduší, vodu a půdu. Dostávají se do potravin, jejich prostřednictvím do lidského organismu, a tak se potraviny stávají nejvýznamnějším zdrojem rizika (viz Akrylamid, Aflatoxin, Heterocyklické aminy, Benzpyren, DDT, Dioxiny a furany, Nitrofen, 3-MCPD, Nitrosamin, Polycyklické aromatické uhlovodíky, Polychlorované bifenyly).

Vyskytují se většinou ve velmi malém množství. Jejich jednotlivě přijímaná množství obvykle nepředstavují významnější riziko pro vznik nádorů u lidí, ale uplatňuje se kumulační efekt (účinek jednotlivých kancerogenních látek se sčítá), poruchy DNA se postupně hromadí a nezáleží na tom, jakou látkou byly způsobeny. Proto při hodnocení kancerogenního rizika látek v potravinách je potřeba sečítat kancerogenní potenciál všech přijímaných látek.

(sk)</fon