ECDC

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control) bylo založeno v roce 2005. ECDC je úřadem EU, jehož cílem je posílit obranyschopnost Evropy proti infekčním onemocněním. Sídlí v hlavním městě Švédska Stockholmu.

Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí vymezuje poslání a úkoly střediska.

Poslání a úkoly střediska
1. Rozpoznávat, posuzovat a oznamovat stávající nebo vznikající ohrožení lidského zdraví přenosnými nemocemi a informovat o něm. V případě propuknutí nemoci neznámého původu, která se může šířit ve Společenství nebo do Společenství, může středisko jednat z vlastního podnětu, dokud nebude znám zdroj nákazy.

2. V rámci svého poslání středisko:
a) vyhledává, sbírá, třídí, vyhodnocuje a rozšiřuje odpovídající vědecké a technické údaje;
b) poskytuje vědecká stanoviska a vědeckou technickou pomoc včetně vzdělávání;
c) poskytuje včasné informace Komisi, členským státům, institucím Společenství a mezinárodním organizacím činným v oblasti veřejného zdraví;
d) koordinuje vytváření evropských sítí subjektů činných v oblasti působnosti střediska, včetně sítí vzniklých z činností v oblasti veřejného zdraví podporovaných Komisí, které provozují specializované sítě dozoru;
e) vyměňuje informace, odborné znalosti a osvědčené postupy a usnadňuje vývoj a provádění společných akcí.

Za účelem dosažení tohoto poslání, ECDC spolupracuje s národními orgány pro ochranu zdraví v celé Evropě, posiluje a rozvíjí dohled nad nemocemi v EU a systémy včasného varování. Díky spolupráci s odborníky z celé Evropy, ECDC dává dohromady „evropské“ znalosti v oblasti zdraví, tak aby byla vytvořena směrodatná vědecká stanoviska o rizicích, která představují současná a nově vznikající infekční onemocnění.

Zdroj:
http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32004R0851