Analýza rizika

Rizikem se rozumí míra pravděpodobnosti nepříznivého účinku na zdraví vyplývající z nebezpečí a závažnosti tohoto účinku.
Jedna z definic rizika v sobě zahrnuje odpovědi na následující tři otázky:
Co se může stát? S jakou pravděpodobností se to může stát? Jaké jsou důsledky?
Cílem analýzy rizika je riziko minimalizovat. Analýza rizika je v tzv. Bílé knize bezpečnosti potravin a nařízení (ES) č. 178/2002 označena jako klíčový princip pro strategii zajištění bezpečnosti potravin. Opatření regulující potraviny a krmiva, přijatá členskými státy a Společenstvím, by měla být obecně založena na analýze rizika. Podle Strategie bezpečnosti potravin České republiky politika bezpečnosti (nezávadnosti) potravin důsledně vychází z analýzy rizika.
Obecný rámec analýzy rizika je proces skládající se ze tří vzájemně propojených prvků:


a) hodnocení rizika (vědecké poradenství a analýza dostupných informací)
b) řízení (management) rizika (legislativa a kontrola)
c) komunikace o riziku (proces výměny informací a stanovisek o riziku na úrovní odpovědných státních a podnikatelských subjektů a směrem ke spotřebitelské veřejnosti)
Tři propojené složky analýzy rizika představují systematický postup pro stanovení účinných, přiměřených a cílených opatření nebo jiných kroků k ochraně zdraví.
V r. 2002 byl zřízen nezávislý Evropský úřadu pro potraviny (EÚP) – EFSA, jehož hlavními agendami je zejména posuzování rizik a komunikace v otázkách zdravotní nezávadnosti potravin. Management rizika byl vyčleněn z působnosti úřadu a byl ponechán v kompetenci Evropské komise a členských států.
Kontaktním místem pro EFSA je v ČR Úřad pro potraviny, který je zřízen 28. 4. 2005 prostřednictvím odboru bezpečnosti potravin a techniky životního prostředí. (mch)