Bezpečnost potravin

Systém rychlého varování v ČR

Vydáno: 18. 3. 2004
Autor:

Systém rychlého varování (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF) funguje v EU již od r. 1978 a složí k rychlému sdělení informací o potravinách nebo krmivech, které představují vážné ohrožení zdraví lidí a je pravděpodobné, že jsou dostupné na společném trhu EU.

Informace (tzv. notifikce) je zařazena do systému v případě. že představuje vážné zdravotní nebezpečí a je pravděpodobně dostupná na trhu více než jednoho státu EU. Touto sítí nejsou tedy přenášeny informace o výrobcích lokálního charakteru, které by systém zatěžovaly a zhoršovaly orientaci v něm.
Informace se zasílají ve formě notifikací, které jsou  rozděleny do třech kategorií:
Alert notifikace – informace o nebezpečném výrobku, který může způsobit závažné zdravotní následky nebo i smrt spotřebitele a který se vyskytl na území některé členské země EU
Non-alert notifikace – informace o výrobcích, které byly zachyceny na hranicích, popř. v celních skladech, avšak před proclením. Tyto výrobky se jěště nevyskytují na trhu.
News – všechny související informace důležité pro dozorové orgány, které jsou  spíše organizačního rázu.
Systém RASFF v ČR byl převzat dle Nařízení Evropského Parlamentu 178/2002 ze dne 28. 2002.
Pro účely fungování českého systému platí  následující interní definice nebezpečných výrobků:
Jsou to potraviny nebo krmiva, které nesplňují chemické fyzikální nebo biologické požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními předpisy nebo které svými vlastnostmi, složením nebo způsobem použití představují bezprostřední ohrožení života  nebo zdraví spotřebitelů.

Účastníky systému RASFF v ČR jsou:
Státní veterinární správa ČR (SVS ČR)
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI)
Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ)
Ústřední ředitelství cel (GŘ cel)
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)  

Národní kontaktní místo: SZPI
Koordinátor: sekretariát koordinační skupiny bezpečnosti potravin při MZe.   

Více informací o RASFF v ČR je publikováno ve sborníku z XXXIV. Symposia o nových směrech výroby a hodnocení potravin, ve Skalském Dvoře  Sborník, který Knihovna ÚZPI získala laskavostí Výzkumného ústavu potravinářského v Praze, bude brzy k dispozici čtenářům.
Zprávy z RASFF EU jsou aktuálně  publikovány na www.bezpecnostpotravin.cz (kanál Informační zdroje, kategorie Varování), včetně informace o Výroční zprávě o fungování systému rychlého varování pro potraviny a krmiva za rok 2003 v EU.