Bezpečnost potravin

Systém EAN•UCC – bezpečnost potravin a vysledovatelnost

Vydáno: 12. 6. 2004
Autor:

Jedním ze způsobů, jak vyřešit vysledovatelnost v potravinářském řetězci, je využití systému EAN-UCC a příslušných nástrojů.

V posledních letech, zejména však od roku 1999, nabývají na významu systémová řešení zabývající se problematikou bezpečnosti potravin, zdravím a ochranou spotřebitelů. Tato řešení byla vyvolána zejména výskytem BSE (nemoc šílených krav) a  vysoké kontaminace dioxinů v potravinách. Situace vyústila v potřebu vytvořit uvnitř členských států Evropské unie řadu opatření, která by vedla k zlepšení bezpečnosti potravin a obnovení důvěry spotřebitelů k potravinám.  Rozhodujícím milníkem se stal rok 2002, kdy Evropský parlament  přijal nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 178/2002, které předpokládá, že členské země EU budou mít od roku 2005 zaveden funkční systém pro bezpečnost potravin. Součástí tohoto systému je i tzv. oblast TRACEBILITY (vysledovatelnosti).
K řešení problémů bezpečností potravin přispěla i EAN INTERNATIONAL, která hledala prostředky a metody odpovídající systému EAN•UCC. Prvním krokem bylo vydání standardů EAN•UCC pro  tzv. VYSLEDOVATELNOST HOVĚZÍHO MASA, následovaly manuály pro ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A NÁPOJE, VÍNO A LIHOVINY, OVOCE A ZELENINU a poslední se věnoval problematice RYB. Tato řešení byla zpracovávána za spolupráce zájmových organizací zastupujících jednotlivé obory a světových vládních či privátních  organizací (např. UNECE, CODEX, OECD, ISO, GCI, ECR).
V ČR se problematice bezpečnosti potravin ve smyslu nařízení EU koncepčně zabýval materiál schválený usnesením vlády č. 1320/2001 STRATEGIE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI (NEZÁVADNOSTI) POTRAVIN V ČR a navazující úpravy Zákonů a Vyhlášek. Jednou z posledních úprav (která odpovídá stavu, že ČR je členskou zemí EU)  je v současné době již schválená novelizace Zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, která do § 17 vkládá nové odstavce 4 a 5, s odvolávkou na čl. 18 a 19 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, ve znění:
o odst. 4 – Provozovatel potravinářského podniku se dopustí protiprávního jednání tím, že v rozporu s právními předpisy Evropského společenství
o  nezavede systémy a postupy sledovatelnosti potravin, nebo
o neinformuje spotřebitele a příslušné orgány dozoru o zjištění důvodného podezření výskytu potraviny, která nesplňuje požadavky  na bezpečnost potravin, případně nezahájí stažení z trhu takto důvodně podezřelé potraviny.
o odst. 5 – Za protiprávní jednání podle odstavce 4 se provozovateli potravinářského podniku uloží pokuta do 1 000 000 Kč.
Sdružení EAN ČESKÁ REPUBLIKA přijalo standardizovaná řešení vypracovaná EAN INTERNATIONAL a již v roce 2003 vydalo materiál k vysledovatelnosti hovězího masa (PROJEKT MÁŇA) a v současné době připravuje k vydání materiál TRACEBILITY MANAGEMENT TOOLS FOR AGRICULTURE, FOOD AND BEVERAGE PRODUCTS (Metody řešení vysledovatelnosti zemědělských a potravinářských výrobků a nápojů).
Řešení vypracovaná EAN INTERNATIONAL předpokládají v rámci řízení zásobovacího a objednávacího řetězce vytvoření otevřených, globálních, víceoborových standardů založených na zkušenostech z obchodní praxe.

Principy vysledovatelnosti (schéma)

Principy vysledovatelnosti  

Podpůrné technologie

Nástroje systému EAN•UCC

Jednoznačná identifikace

Automatická identifikace

GTIN, SSCC, GLN, Aplikační identifikátory

Sběr a zaznamenání dat

Automatický sběr dat

EAN/UPC, UCC/EAN – 128

Systémová návaznost, integrita dat

Elektronické zpracovávání dat

Aplikační software

Přenos dat

EDI – Elektronická výměna dat

EANCOM, EAN•UCC XML

Nástroje systému EAN•UCC:
Jednoznačná identifikace (Globální lokalizační číslo EAN•UCC – GLN, Globální číslo obchodní položky – GTIN, Sériové čísla, Čísla partie/dávky, Sériové číslo pro přepravní balení – SSCC).
Sběr a zaznamenání dat (Čárové kódy EAN/UPC, UCC/EAN – 128).
Systémová návaznost, integrita dat (systémová a standardizovaná řešení).
Přenos dat (EDI, EANCOM, EAN•UCC XML).
Celý materiál bude vydán v nejbližší době v tištěné podobě a rovněž bude k dispozici na níže uvedené webové stránce v uzavřené zóně EXTRANET, tj. pro společnosti, které mají splněny všechny podmínky ve vzájemném vztahu (obchodní smlouvu ve znění od  roku 2002, zaplacené poplatky).

EAN ČR
e-mail: info@ean.cz,
http://www.ean.cz