Bezpečnost potravin

Srpnové nálezy v podnicích poskytujících stravovací služby opět předčily očekávání

Vydáno: 2. 10. 2023
Autor: Hygienická stanice hlavního města Prahy

Pravidelné kontroly pražských hygieniků snižují míru ohrožení zdraví konzumentů.

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) průběžně dozoruje pražské provozovny poskytující stravovací služby. Jedná se o provozovny typu restaurace, stánky, bufety, cukrárny, zaměstnanecké jídelny nebo stravovací provozy v zařízeních sociálních služeb.

Jen v průběhu letošního srpna HSHMP provedla 224 takových kontrol. Oproti stejnému období předchozího roku je toto číslo o 83 kontrol vyšší (viz graf č. 1). V některých provozovnách se vyskytla taková pochybení proti zásadám správné hygienické praxe, že muselo dojít v celkem 48 případech k udělení finančních sankcí v celkové částce 255 000,- Kč, což je o 76 000 Kč více než v srpnu roku loňského. Stejně tak celkový počet udělených sankcí činil letos v srpnu o 17 víc než v totožném časovém období roku předchozího.

13 kontrol v srpnu hygienici provedli na základě podnětů od veřejnosti. Ty se převážně týkaly nedostatečné provozní hygieny a stavebně technického stavu provozoven stravovacích služeb.

Graf č. 1:

Zdroj dat: HSHMP – časové období: srpen 2023


Zdravotních problémů po požití pokrmu v provozovně letos v srpnu hlášeno 27

Státní zdravotní dozor prováděný hygienickou službou v provozovnách poskytujících stravovací služby je velmi důležitou prevencí v předcházení případným zdravotním problémům konzumentů. Jedině dodržování zásad správné hygienické praxe může minimalizovat potenciální rizika kontaminace nabízených pokrmů nežádoucími mikroorganismy.

Letos v srpnu pražští hygienici šetřili 27 podezření na zdravotní obtíže zákazníků provozoven po požití pokrmu, o 16 víc než v srpnu roku 2022. Šetřením se nakonec jako oprávněných ukázalo 11 těchto případů.

Lidé mající podezření, že jim zdravotní obtíže způsobila konzumace nějakého jídla v provozovně stravovacích služeb mohou od letošního roku své podněty pražské hygienické stanici hlásit prostřednictvím speciálního formuláře umístěného na internetových stránkách HSHMP.


Většina pražských restaurací je na žádané úrovni, odstrašující výjimky se však najdou

I když valná část pražských restaurací vykazuje dobrou úroveň poskytovaných služeb, výjimky odhalované kontrolami pražských hygieniků ukazují stálou potřebu státního zdravotního dozoru. V srpnu hygieniky v některých provozovnách zaskočilo hned pět porušení hygienických předpisů, která se mohla stát příčinou zdravotních obtíží u zákazníků.

Poprvé šlo o špinavé, mastné, otevřené okno v kuchyni bez sítí proti hmyzu. Podruhé o špinavou podlahu v kuchyni s mastnými drobky z potravin. Znečištěný gril a pánve s připálenými zbytky potravin představuje třetí srpnový odstrašující příklad. Znečištěné mrazící zařízení s drobky a úkapy potravin dokreslují tragičnost čtvrtého srpnového závažného pochybení. A pomyslnou pátou “třešničkou na dortu” se stal znečištěný prostor pod pracovní plochou v zázemí provozovny stravovacích služeb s odpadky a nedopalky cigaret. Popisovaná pochybení představují z pohledu HSHMP závažná porušení zásad správné a bezpečné hygienické praxe. Fotodokumentace zařazena níže v této zprávě.


V srpnu 2023 patřily mezi nejčastější pochybení proti pravidlům správné hygienické praxe:

nedostatky v provozní hygieně;
nedostatky ve stavebně technických požadavcích na potravinářské prostory;
nedostatky v ochraně potravin a pokrmů před kontaminací;
nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů;
nedostatky ve skladování potravin;
nedostatky v dodržování postupů na zásadách HACCP.


Graf č. 2:

Zdroj dat: HSHMP – časové období: srpen 2023


Stručná statistická tabulka s počty kontrol, výšemi sankcí – jednotlivá období roku 2023:

Zdroj dat: HSHMP – stav k 31. 8. 2023


Vybrané fotografie z konkrétních kontrol HSHMP za srpen 2023:

Foto č. 1 – špinavé, mastné a otevřené okno v kuchyni bez sítí proti hmyzu:

Foto č. 2 – špinavá podlaha v kuchyni s mastnými drobky z potravin:

Foto č. 3 – znečištěný gril a pánve s připálenými zbytky potravin:

Foto č. 4 – znečištěné mrazící zařízení s drobky a úkapy potravin:

Foto č. 5 – znečištěný prostor pod pracovní plochou v zázemí provozovny stravovacích služeb odpadky a nedopalky cigaret:

Přehled HSHMP v srpnu 2023 kontrolovaných provozoven

V Praze 29. 9. 2023

Hygienická stanice hlavního města Prahy
odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy