Bezpečnost potravin

Seznam platných předpisů ze sféry MŽP

Vydáno: 9. 2. 2005
Autor:

Upozornění na Věstník Ministerstva životního prostředí (2005, č. 1), v němž je seznam platných právních předpisů, rezortních předpisů a metodických pokynů, návodů a sdělení rozdělených tematicky do 15 sekcí.

V současnosti platné předpisy spadající do kompetence MŽP nebo s ním související jsou rozděleny tematicky do následujících sekcí:
A. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VŠEOBECNĚ
B. JEDNOTLIVÉ SLOŽKY
I. Ochrana vod
II. Ochrana ovzduší
III. Ochrana přírody a krajiny
IV. Ochrana zemědělského a půdního fondu
V. Ochrana lesa
VI. Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství
VII. Nakládání s odpady (např. zákon 185/2001 o odpadech naposledy změněný zákonem 317/2004, zákon o obalech 477/2001)
VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí
IX. Nakládání s chemickými látkami
X. Prevence závažných havárií
XI. Nakládání s GM organismy a produkty (např. zákon 78/2004 a vyhláška 209/2004 o GMO)
XII. Integrovaná prevence a omezování znečistění (např. zákon 76/2002 o integrované prevenci naposledy změněný zákonem 695/2004)
XIII. Antarktida
C. OSTATNÍ (např. zákon 18/1997 o mírovém využívání  jaderné energie naposledy změněný zákonem 186/2004, zákon 164/2001 o přírodních léčivých zdrojích naposledy změněný zákonem 320/2002)

Předpisy v každé sekci jsou rozděleny na:
a) předpisy publikované ve Sbírce zákonů
b) rezortní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve věstnících ministerstev
c) metodické pokyny, návody a sdělení

Přehled předpisů i jejich plné znění je k dispozici na webových stránkách MŽP.

Věstník MŽP, XV, 2005, č. 1