Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seminář na téma „Pěstování geneticky modifikovaných rostlin“ do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

Seminář na téma „Pěstování geneticky modifikovaných rostlin“

Vydáno: 4.6.2015
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Seminář na téma "Pěstování geneticky modifikovaných rostlin" se konal na Ministerstvu zemědělství dne 28. 5. 2015.

Na Ministerstvu zemědělství se dne 28. května 2015 konal seminář věnovaný pěstování geneticky modifikovaných (GM) rostlin. Celá akce probíhala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Cílem semináře bylo seznámit širokou veřejnost s úskalími i příležitostmi pěstování GM rostlin a současně diskutovat s tím spojená další témata jako je etika, legislativa, oblast krmiv či činnost dozorových a poradních orgánů Ministerstva zemědělství (MZe).

Na úvod přivítal všechny přítomné ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. Svou krátkou prezentací seznámil účastníky s kompetencemi rezortů v oblasti GMO a také se zkušenostmi a pozicí České republiky k užití genetických modifikací v zemědělství. ČR přistupuje k této oblasti ryze pragmaticky, za předpokladu zajištění vysokého stupně bezpečnosti potravin a krmiv.

Přednášková část byla rozdělena do dvou bloků. První přednáškový blok „Pěstování GM rostlin“ zahájil Mgr. Marek Vácha, Ph.D. z Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáškou „GMO a etická reflexe“. Ve své přednášce zmínil výhody i nevýhody pěstování GM rostlin. Současně se zamýšlel nad otázkou, zda si člověk používáním genetických modifikací tzv. „hraje na Boha“. Odpověď je prostá, používáním deštníku nebo aspirinu rovněž zasahujeme do dějů „harmonické“ přírody. Takže odsuzovat moderní biotechnologie z pohledu etiky není rozhodně na místě.

Zda jsou GM plodiny „trojským koněm“ nebo naopak šancí pro Evropu se ve své přednášce zabýval prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., zakladatel rostlinných biotechnologií v ČR. Emeritní profesor Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy zdůraznil především nezbytnost důvěřovat vědě a také dlouhodobým odborným zkušenostem, které máme s pěstováním Bt kukuřice, ale také z výzkumů (např. tzv. „zlaté rýže“) k dispozici. Na závěr uvedl, že genetické modifikace neprovádí jen člověk, ale také sama příroda. Batáty (povíjnice batátová) neboli sladké brambory jsou 8000 let přirozeně rostoucí GM rostlinou.

Dalším přednášejícím byl agronom Ing. Štěpán Čížek, Ph.D. ze Zemědělského družstva Mořina. Zaměření přednášky posunulo téma od teorie pěstování GM rostlin do praxe. ZD Mořina pěstuje GM kukuřici v ČR od roku 2005 s vynikajícími výsledky. Díky vyšším výnosům GM kukuřice bylo možné snížit její výměru, snížila se spotřeba insekticidů a porosty vykazují nulové napadení zavíječem kukuřičným. V neposlední řadě se zvýšila kvalita siláže, což se projevilo ve zlepšení zdravotního stavu skotu.

Na seminář přijal pozvání zástupce Evropského sdružení výrobců krmiv (FEFAC) Jorge de Saja, který se s posluchači podělil o velice zajímavé informace z krmivářského průmyslu. Zástupce FEFAC především zdůraznil závislost EU na dovozech krmiv bohatých na bílkoviny a to až ze 75 – 80 %. Navíc 85 % dovozů je realizováno ze zemí pěstujících téměř výhradně GM sóju (USA, Brazílie a Argentina). Evropský krmivářský průmysl by bez dovozů GM krmiv nemohl fungovat.

Druhý blok přednášek nazvaný „GMO pod dohledem“ zahájila Ing. Zuzana Doubková z Ministerstva životního prostředí. V lednu letošního roku byla schválena nová směrnice, která členským státům EU umožňuje omezit nebo zakázat pěstování GM rostlin na jejich území na jiném nežli vědeckém základu. Směrnice bude transponována do novely českého zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s GMO a genetickými produkty.

Jednou z podmínek výše uvedené nové směrnice je dodržování pravidel koexistence v příhraničních oblastech. Ing. Jana Trnková z Ministerstva zemědělství, odboru rostlinných komodit, účastníky informovala o povinnostech pěstitelů GM rostlin v ČR a také o kontrolách těchto pěstebních ploch.

V oblasti vědeckého poradenství hraje nezastupitelnou roli Vědecký výbor pro GM potraviny a krmiva (VVG), jehož činnost účastníkům představila prof. Ing. Kateřina Demnerová, Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické, která je současně předsedkyní tohoto výboru. Tento výbor je odborným poradním orgánem MZe při přípravě stanovisek k novým žádostem GMO pro uvedení na trh EU. Od roku 2006 řešil výbor asi 180 odborných stanovisek.

Druhý blok přednášek a celkově seminář uzavírala prezentace Ing. Ladislava Kučery, CSc., manažera kvality Národní referenční laboratoře pro identifikaci GMO a DNA fingerprinting (NRL GMO) při Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. NRL GMO je poradním orgánem kontrolních institucí, zajišťující kontakt s Evropskou sítí GMO laboratoří a provádí laboratorní rozbory pro orgány státní správy. Jen za rok 2014 provedla NRL GMO přes 600 analytických zkoušek a to především u těchto komodit: kukuřice, sója, rýže, řepka, papája.

Jednotlivé bloky byly proloženy aktivní diskuzí. V sále byli přítomni především zástupci potravinářských a zemědělských podniků, univerzit, nevládních organizací na národní i mezinárodní úrovni, dozorových orgánů, soukromí zemědělci a novináři. Seminář svým pojetím přednášek přispěl k vyšší informovanosti všech zainteresovaných stran a také k zamyšlení se nad problematikou GMO z různých úhlů pohledu.


Prezentace ze semináře je možné zhlédnout v elektronické podobě:

"Úvod do problematiky" (pdf, 1 MB)
Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství

"GM plodiny - trojský kůň nebo naděje také pro Evropu?" (pdf, 6,3 MB)
Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., Přírodovědecká fakulta, UK v Praze

"EU GM policy and access to feed ingredients" (pdf, 1 MB)
Jorge de Saja, FEFAC

"Nezastupitelnost bílkovinných zdrojů při výrobě krmiv" (pdf, 0,5 MB)
Ing. Josef Svoboda, CSc., ČMSOZZN

"Nová směrnice EU o možnosti zákazu pěstování GM plodin" (pdf, 1 MB)
Ing. Zuzana Doubková, MŽP

"Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR" (pdf, 1,8 MB)
Ing. Jana Trnková, MZe

"Činnost poradních orgánů pro oblast GMO v ČR" (pdf, 1 MB)
Prof. Ing. Kateřina Demnerová, Ph.D, VŠCHT, předsedkyně výboru VVG a členka ČK GMO

"Úloha NRL při kontrole GMO v ČR" (pdf, 2,5 MB)
Ing. Ladislav Kučera, CSc., VÚRV, v.v.i. 

 

Zdroj: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021