Bezpečnost potravin

Rozsudek Evropského soudu ohledně vitaminu C

Vydáno: 17. 9. 2004
Autor:

Evropský soudní dvůr posoudil jako přípustné a v souladu se směrnicí 90/496, když potravina obsahuje vyšší množství vitaminu C než je deklarováno.

Rakouskému výrobci bylo vytýkáno, že nedodržel ustanovení o označování výživové hodnoty, když zjištěné množství vitaminu C obsaženého v ananasové šťávě bylo o 40 % vyšší než uváděné na etiketě. Problém byl rakouským soudem předložen k Evropskému soudu (EuGH), který vydal rozhodnutí pod č. C-40/02. Podle analýzy provedené EuGH není vyšší množství vitaminu C na závadu vzhledem k tomu, že podle směrnice 90/496 o označování nutriční hodnoty se na výrobku uvádí průměrný obsah složky a že deklarovaný obsah složky musí být přítomen ve výrobku až do skončení minimální trvanlivosti. Obsah vitaminu C je během skladování snižován vlivem řady faktorů a určitou roli hrají i použité analytické metody. Proto EuGH doporučil národním úřadům, aby byly stanoveny v této souvislosti příslušné tolerovatelné odchylky.
Německé kontrolní orgány v této věci vycházejí ze stanoviska  Německé potravinářsko-chemické společnosti o tolerovatelných hodnotách vitaminů (zveřejněno v Lebensm.Chemie, 52, 1998, s. 6-25).
Dtsch. Lebensm. Rdsch., 100, 2004, č. 8, s. 316-319